fbpx

TĖVŲ GIDAS
5-9 kl. mokiniams

1. BENDRUOMENĖS ETIKA

1.1. Vertybės

 • Pagarba
 • Bendradarbiavimas
 • Tobulėjimas
 • Kritinis mąstymas
 • Kūrybiškumas

Jūs esate Šiaurės licėjaus bendruomenės narys, tad tikime, kad šios vertybės jums irgi yra svarbios. Kviečiame jas puoselėti ir savo pavyzdžiu perduoti vaikams ne tik mokykloje, bet ir asmeninėje aplinkoje.

1.2. Susitarimų kultūra

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį į Šiaurės licėjuje vyraujančius susitarimus, o esant poreikiui – priminti vaikams. Kai kurių susitarimų laikymasis galimas tik su Jūsų įtaka ir palaikymu (pvz., atvykimas į mokyklą laiku). Tik bendradarbiaudami ir laikydamiesi susitarimų, galėsime užtikrinti sklandų ir efektyvų ugdymo(si) procesą ir asmeninius mokinio rezultatus.

 

Sėkmingai adaptacijai mokykloje itin aktualus ir vaiko pareigų bei teisių ugdymo balansas, todėl labai rekomenduojama, kad ir namuose vaikai turėtų nuoseklių įsipareigojimų. 

Šiaurės licėjuje asmenybės augimą skatiname tiek per pozityviąją discipliną, tiek per aiškią drausminimo sistemą. 

Mokinys turi teisę:

 1. gauti informaciją apie mokyklos veiklą, mokymosi pasiekimų vertinimo tvarką; 
 2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti pagrindinį (pirmos dalies) išsilavinimą; 
 3. gauti reikiamą mokymosi pagalbą;
 4. gauti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, logopedo pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje; 
 5. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 
 6. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
 7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 
 8. naudotis mokyklos vadovėliais, knygomis, sporto sale, IT įranga.

Mokinio pareigos: 

laikytis visų Mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.

Susitarimai, kurie galioja visose klasėse, klasės bendruomenės gali būti pildomi pagal poreikį.

 1. Laiku ateinu į mokyklą. 
 2. Esu draugiškas ir mandagus. Patyręs nedraugišką elgesį/ patyčias arba jas pastebėjęs, nedelsiant pranešu klasės kuratoriui, socialinei pedagogei, psichologei ar kitam mokyklos darbuotojui. 
 3. Esu drausmingas. Pamokose ir kitose veiklose laikausi nustatytos darbo tvarkos (netrukdau mokytis klasės draugams, neužsiiminėju pašaline, nesusijusia su mokymusi, veikla). 
 4. Stropiai mokausi, sąžiningai ir laiku atlieku skirtas užduotis. Į pamokas ateinu pasiruošęs, turiu tik mokymuisi būtinas priemones. 
 5. Pamokų ir pertraukų metu nesinaudoju mobiliuoju telefonu, išmaniuoju laikrodžiu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais (išmaniaisiais įrenginiais naudojuosi tik mokytojui leidus ugdymo(si) tikslais). Prieš pamokas palieku mobilųjį telefoną, išmanųjį laikrodį rakinamoje spintelėje. Telefoną naudoju skubiais atvejais pagal paskirtį ir tik pertraukų metu informavęs mokytoją ir/ ar klasės kuratorių ir gavęs sutikimą.
 6. Mokykloje ir jos teritorijoje nefilmuoju, nefotografuoju ir neįrašinėju mobiliuoju įrenginiu. Jei naudosiuosi telefonu ir/ ar išmaniuoju laikrodžiu pamokų metu ar be mokytojo leidimo filmuosiu, įrašinėsiu, mokytojas turi teisę paimti priemonę ir grąžinti ją po pamokų tik tėvams. 
 7. Esu tvarkingas, kasdien dėviu mokinio uniformą. Sportinę aprangą vilkiu tik fizinio ugdymo pamokose. 
 8. Laikausi higienos taisyklių (plaunu prieš valgį rankas, laikausi čiaudėjimo etiketo, esant poreikiui, atsargiai ir atsakingai naudoju dezinfekcinį skystį);
 9. Esu atsargus, saugau savo ir kitų sveikatą. Pertraukų metu klasėse, mokyklos koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose nebėgioju, nešūkauju, nesistumdau, savo elgesiu nesukeliu pavojaus sau ir aplinkiniams. Renginių, išvykų, ekskursijų metu laikausi saugaus elgesio reikalavimų. 
 10. Pagarbiai elgiuosi su maistu. Tyliai pietauju valgykloje, nemėtau maisto. 
 11. Tausoju ir saugau savo, kitų mokinių ir mokyklos turtą (vadovėlius, kitas mokymo priemones, laisvalaikio erdvių knygas, suolus ir kitą inventorių, IT įrangą, teritorijoje augančius augalus). Padarytą žalą atlygina tėvai. 
 12. Pamokų ir pertraukų metu neišeinu už mokyklos teritorijos ribų. 
 13. Mokslo metų pabaigoje ar išvykstant iš mokyklos, grąžinu mokyklai priklausantį turtą (mokymo priemones, IT įrangą, iš laisvalaikio erdvių paimtas knygas ir kt.).

Mokinys gali būti skatinamas: 

 1. už puikų mokymąsi, kai visi mokomieji dalykai įvertinti aukštesniuoju lygiu; 
 2. už labai gerą mokymąsi, kai 6 mokomieji dalykai įvertinti aukštesniuoju lygiu, o kiti – pagrindiniu; 
 3. už pavyzdingą ir mandagų elgesį;
 4. už mokyklos vardo garsinimą ir puikius (I vieta), labai gerus (II vieta) ir gerus (III vieta) pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose ar kt. renginiuose; 
 5. už mokyklos vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, varžybose ar kt. renginiuose;
 6. už aktyvią veiklą klasės savivaldoje; 
 7. už pagalbą klasės kuratoriui, mokytojams, pagalbos specialistams;
 8. už kilnų, drąsų poelgį. 

 

Mokinio skatinimo priemonės: 

 1. žodinė padėka, pagyrimas; 
 2. pagyrimas elektroniniame dienyne;
 3. mokytojo, klasės kuratoriaus, pagalbos mokiniui specialisto padėkos raštas; 
 4. mokyklos direktoriaus padėkos raštas; 
 5. vieša padėka mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose; 
 6. apdovanojimas asmeninėmis dovanėlėmis; 
 7. padėkos raštas mokinio tėvams; 
 8. mokiniai gali būti skatinami iš karto po laimėjimo, pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, renginiuose, per klasės valandėles ir kt.;
 9. skatinti mokinį gali klasės kuratorius, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija; 
 10. siūlyti skatinti mokinį gali klasės kuratorius, mokytojas, administracija, raštu pateikdami direktoriaus pavaduotojui ugdymui rekomendaciją, kurioje nurodo, už kokius pasiekimus ir kokį paskatinimo būdą siūlo. 

 

Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio susitarimus, taikomos šios drausminimo priemonės: 

 1. žodinis įspėjimas; 
 2. korekcinis pokalbis ir tėvų informavimas (pastaba el. dienyne); 
 3. elgesio aptarimas vaiko gerovės komandoje;
 4. pokalbis su šeima; 
 5. elgesio korekcijų sutartis; 
 6. suspendavimo tvarka.

Padėka mokytojams

Geriausias įvertinimas už vaiko ugdymą mokytojui yra jūsų pagarba ir nuolatinis bendradarbiavimas. Jei norite parodyti dėmesį, kviečiame parašyti nuoširdų padėkos laišką, šventės proga pakviesti su klase pavakarieniauti ar simboliškai įteikti knygą ar gėlių.

 

Mokykloje netoleruojama

 • Ultimatyvus, agresyvus tėvų elgesys ar komunikacija žodžiu bei raštu bet kurio mokyklos bendruomenės nario atžvilgiu. 
 • Tėvų atsisakymas bendradarbiauti su mokykla. 
 • Nepagarba mokyklos susitarimams. 

Esant pakartotiniam neetiškam ar nepagarbiam tėvų elgesiui, mokykla pasilieka teisę nutraukti mokymo paslaugų sutartį. 

1.3. Gera savijauta mokykloje

Mokykloje siekiame, kad visi bendruomenės nariai jaustųsi gerai, vyrautų teigiama emocinė aplinka. Todėl turime nebūti abejingi. Šiuo tikslu buvo sukurta ir yra taikoma Patyčių prevencijos programa:

 • aiškiai apibrėžia, koks elgesys yra traktuojamas kaip patyčios ir visiškai netoleruojamas mokykloje;
 • sukuria aiškų mechanizmą situacijoms, kai reikalinga intervencija;
 • padeda užtikrinti saugią mokyklos aplinką.

Patyčios gali pasireikšti šiomis formomis: 

 • žodinis užgauliojimas pravardžiuojant, žeminant, menkinant, apkalbant, apgaudinėjant. 
 • užgauliojimai dėl tautybės, rasės, įsitikinimų, religijos, lyties, išvaizdos, aprangos, sveikatos problemų. 
 • atstūmimas, atskyrimas nuo grupės. 
 • grasinimai ar vertimas kaip nors elgtis ar ką nors daryti. 
 • fizinės priekabės. 
 • daiktų ar pinigų atiminėjimas, daiktų gadinimas. 
 • patyčios telefonu ir internete.
Taikomi žingsniai:
 • žodinis įspėjimas; 
 • korekcinis pokalbis bei tėvų informavimas; 
 • elgesio aptarimas vaiko gerovės komandoje;
 • pokalbis su šeima; 
 • elgesio korekcijų sutartis; 
 • suspendavimo tvarka.

Jei norite susipažinti su detaliu programos žingsnių aprašymu, informuokite mokyklos psichologę el. paštu.

Rekomendacijos tėvams

 • Nedalyvavus situacijoje kartais sunku objektyviai ją įvertinti. Tokiais atvejais svarbiau ne ieškoti kaltų, bet su vaiku pasikalbėti apie konkretų netinkamą elgesį ir natūralias jo pasekmes. 
 • Neurologiniai tyrimai rodo, jog kuo jaunesnis vaikas, tuo už pasekmių suvokimą atsakingi smegenų centrai mažiau išsivystę. Kad lavėtų vaiko gebėjimas suprasti, kaip netinkamas elgesys veikia kito jausmus, rekomenduojame ir jums visada aktyvinti šiuos centrus klausiant „o kaip tu jaustumeisi tokioje situacijoje?“, „kaip būtų galima pasielgti tinkamai?“ 
 • Kalbėdamiesi su vaiku padėkite jam atskirti patyčias nuo konflikto ir išmokti tai įvardinti.

1.4. Mobilieji įrenginiai ir it įranga

Mobiliųjų įrenginių naudojimas 

 • Mokiniams naudotis mobiliuoju telefonu mokykloje formaliosios ugdomosios veiklos metu ne ugdymo tikslais ugdymo veiklų ir pertraukų metu yra draudžiama. 
 • Laikyti asmeninius mobiliuosius įrenginius mokiniai gali tik rakinamose spintelėse. Būtina iš anksto pasirūpinti, kad telefonas neskambėtų ir nevibruotų (įjungta begarsė aplinka). 
 • Jei mokinys mokykloje naudojasi telefonu draudžiamu metu, t. y. formalios ugdomosios veiklos metu, mokytojas ar administracijos darbuotojas turi teisę paimti telefoną iš vaiko ir grąžinti jį tik jo tėvams.
 • Jei tėvams prireikia susisiekti su vaiku jo buvimo mokykloje metu, prašome skambinti bendruoju mokyklos telefonu. 
 • Jeigu vaikui iškyla būtinybė susisiekti su tėvais jo buvimo mokykloje metu, vaikui leidžiama pasinaudoti jo mobiliuoju telefonu arba tėvams paskambina mokyklos darbuotojai.

IT įrangos naudojimas

 • Naudodamiesi IT įranga (tiek asmenine, tiek mokyklos) mokiniai privalo laikytis IT įrangos naudojimosi taisyklių, kurios sukurtos siekiant apsaugoti mokinius bei įrangą.
 • Mokinys ir jo tėvai atsako už mokyklos įrangos sugadinimą ir privalo padengti jos remonto išlaidas.
 • Naudotis IT įranga, interneto ryšiu ir paleisti atitinkamas programas mokiniai gali tik ugdymo proceso metu, ieškant su ugdymo veikla susijusios informacijos ar atliekant mokytojo užduotus darbus. Asmeninis šių prietaisų naudojimas be mokytojo leidimo yra draudžiamas.
 • Kompiuterių (tiek asmeninių, tiek mokyklos) naudojimas be mokytojo leidimo pamokų ir pertraukų metu yra draudžiamas.
 • Draudžiama savavališkai keisti mokyklos kompiuterių, operacinių sistemų ir tinklų konfigūraciją, paleisti programas, kurių nėra patvirtintų programų sąraše, taip pat atlikti kitus veiksmus be specialaus leidimo.
 • Mokykloje kalbame apie saugų elgesį virtualioje aplinkoje, tačiau mokykla negali ir nesiekia kontroliuoti kiekvieno individualiai. Jei vaikas nesilaiko mokyklos nustatytų taisyklių, apie tai informuojami tėvai.
 • Mokiniams draudžiama dalyvauti neteisėtoje veikloje arba naršyti nelegalaus turinio puslapius, naudojantis tiek asmeniniu, tiek mokyklos turtu.
 • Mokyklos IT prietaisų naudojimas internetiniams žaidimams, vaizdo įrašų peržiūrai ir dalinimuisi, elektroninei prekybai yra draudžiamas.
 • Mokyklos administracija pasilieka teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu mokyklos kompiuteriu, tikrinti jo turinį. Patikrinimo metu mokinio kompiuteryje radus netinkamą ir mokiniui žalingą turinį, klasės kuratorius nedelsiant turinį pašalina ir apie tai informuoja tėvus. 
 • Jei kyla įtarimas dėl netinkamo ir mokiniui žalingo turinio asmeniniame mokinio kompiuteryje, klasės kuratorius nedelsiant apie tai informuoja tėvus. Tėvai įsipareigoja asmeninį mokinio kompiuterį patikrinti, netinkamą ir mokiniui žalingą turinį pašalinti. 

2. UGDYMAS

2.1. Ugdymo principai

Dirbame pagal Lietuvos Pagrindinio ugdymo (1 dalies) bendrąsias programas, taikome Šiaurės šalyse patikrintus ugdymo principus ir metodus.

Asmenybės ugdymas

Šiaurės licėjaus ugdymo sistema padeda vaikui augti pagarbiam, bendradarbiaujančiam, tobulėjančiam, kritiškai mąstančiam ir kūrybingam. Siekiama, kad kiekvienas mokinys žinotų savo teises ir pareigas, toleruotų skirtybes, formuotųsi tvirtas vertybines nuostatas, augtų atviras ir atsakingas. Mums svarbiausia – akademinių rezultatų ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių pusiausvyra. 

Nuo 2018 m. dalyvaujame socialinio ir emocinio ugdymo programoje Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“. Ji padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. 

Integruotas ugdymas

Šiaurės licėjuje planuojant ugdymo procesą visi mokomieji dalykai tikslingai siejami tarpusavyje. Mokykloje orientuojamasi į visapusišką vaiko ugdymą ir siekiama, kad jis ne tik gautų kuo daugiau žinių, bet ir – svarbiausia – įgytų praktinių bei socialinių įgūdžių, padedančių pritaikyti žinias kasdieniame gyvenime. 

Patirtinis ugdymas

Tai viena iš Šiaurės šalių ugdymo sistemos kertinių ašių. XXI a. ugdymas(is) turi būti grindžiamas tiriamąja mokinių veikla. Tai skatina juos būti aktyvius, motyvuotus ir įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Vaikai geriausiai išmoksta, kai patys tyrinėja, eksperimentuoja ir atranda. Šiaurės licėjuje daug dėmesio skiriama patirtiniam ugdymui – ugdymo veiklos organizuojamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į asmeninę vaikų patirtį. Ši metodika padeda sužadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti jau turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis.

Phenomenon based learning (PhenoBL) ciklas

Kad mokiniai ateityje galėtų sėkmingai prisitaikyti prie greitai besikeičiančio pasaulio ir išmoktų realiame gyvenime spręsti kylančias problemas, ugdoma pagarba, bendradarbiavimas, tobulėjimas, kritinis mąstymas ir kūrybiškumas. 

Šias vertybes Šiaurės licėjuje ugdome orientuodamiesi į šių dienų realijų tyrinėjimą. Sudarome sąlygas mokiniams patiems rinktis juos dominančius reiškinius, prisiimti atsakomybę už atliekamą reiškinio tyrinėjimo projektą, jį planuoti, imtis iniciatyvos dirbant komandoje. Baigtą projektą mokinys pasirinkta forma pristato mokyklos bendruomenei PhenoBL mokinių konferencijoje ir su mokytojo pagalba įsivertina darbą. 

Esant Vyriausybės nutarimui dėl renginių apribojimo, mokinių konferencija gali būti nukelta arba atšaukta. Tokiu atveju gali būti organizuojamas projektų pristatymas virtualiu būdu.

PhenoBL veiklos įtraukiamos į visą ugdymo procesą (vyksta 3 reiškinių tyrinėjimo savaitės), o darbų pristatymai vyksta du kartus per mokslo metus: vasario mėn. PhenoBL mokinių konferencija, kovo mėn. PhenoBL darbų pristatymas mokykloje.

Apie PhenoBL (Šiaurės licėjaus video): https://bit.ly/3cBbNOM.

Vaiko individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas

Mokytojai nuolat stebi mokymosi procesą: 

 • kiekvienas mokinys skatinamas ne konkuruoti su kitais, o tobulėti;
 • nuolat stebima, fiksuojama ir skatinama individuali mokinio pažanga;
 • užduotys pagal poreikį diferencijuojamos;
 • teikiamas reguliarus grįžtamasis ryšys TAMO dienyne;
 • kas pusmetį mokinio pasiekimai aptariami su šeima.

Diferencijavimas – ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, polinkiams, poreikiams, kad kiekvienas mokinys pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių asmeninių rezultatų.

Dalyko mokytojai po diagnostinių testų (rugsėjo ir sausio mėnesį) pritaiko mokymo turinį, mokymo(si) metodus ir vertinimo būdus pagal klasės mokinių sugebėjimų lygį, polinkius ir poreikius.

Mokiniai gali būti suskirstyti į ilgalaikes ir trumpalaikes grupes pagal sugebėjimų lygį, polinkius ir poreikius arba į mišrias įvairių gebėjimų grupes, kuriose daugiau gebantys mokiniai padeda mažiau patyrusiems.

Konsultacijos

Konsultavimas prasideda nuo spalio 1 dienos, kai dalyko mokytojai po diagnostinių testų, į mokyklą atvykusių naujų mokinių adaptacijos stebėsenos ir pan. identifikuoja mokinių sėkmes ir kliuvinius, kai mokiniai patiria pirmuosius džiaugsmus ir problemas.

Dalyko mokytojai po diagnostinio testo (rugsėjo ir sausio mėnesį) nusprendžia, kiek ir kokių konsultacijų (nuo spalio ir vasario mėnesio) mokiniui reikia ir informuoja mokinio tėvus el. dienyne.

Trumpalaikių/ ilgalaikių/ individualių/ grupinių (pagal poreikį) konsultacijų būtinumą dalyko mokytojas derina su mokiniu, esant reikalui su mokinio tėvais el. dienyne.

Trumpalaikės/ ilgalaikės/ individualios/ grupinės (pagal poreikį) konsultacijos gali vykti kasdien 7.30–8.15 val., 16.00–16.45 val. arba formalios ugdomosios veiklos metu, jei mokiniai ir mokytojai tuo metu neturi veiklos (t. y. dalyko pamokos).

Trumpalaikių/ ilgalaikių/ individualių/ grupinių (pagal poreikį) konsultacijų laiką ir užsiėmimų lankymą dalyko mokytojas fiksuoja TAMO dienyne (žr. tvarkaraštis)

Klasės kuratorius:

bendrauja (el. laiškai, telefonas, TAMO dienynas, gyvai) su kuruojamos klasės mokiniais, jų tėvais ir su klase dirbančiais mokytojais ir specialistais;

veda kas savaitę klasės valandėles, integruoja SEU programą;

organizuoja socialinę-pilietinę veiklą ir įgyvendina kitas veiklas (kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė veikla ir kt.).

Mentorystė

Mentorystės planas 5 klasių mokiniams

Įgyvendinama SEU programa, kurios tikslas padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

SEU apima tris ugdymo sritis: plėtojami mokinių savimonės ir savitvardos įgūdžiai, mokomasi kurti ir palaikyti santykius, ugdomi sprendimų priėmimo gebėjimai ir atsakingas elgesys.

Mentorystės planas 6–8 klasių mokiniams

Įgyvendinama Ugdymo karjerai programa, kurios tikslas veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

Ugdymas karjerai apima keturias ugdymo sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Edukaciniai konkursai

Kitaip nei tradicinėse olimpiadose, edukaciniuose konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose dalyvauti gali visi mokiniai. Informacija apie mokinių amžiui ir gebėjimams aktualius konkursus su nuorodomis, kur rasti, jei norite pasitreniruoti namuose, pasidalina dalykų mokytojai. Konkursuose dalyvavimas yra savanoriškas. 

Mums svarbu, kad mokiniai dalyvautų siekdami tobulėti, o ne konkuruoti su kitais. Siekiame sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokymosi motyvaciją. Konkursų dalyviai pasitikrina žinias, pakartoja mokomųjų dalykų medžiagą.

Kartais mokiniai dalyvauja konkursuose, kuriuose yra taikomas dalyvio mokestis. Apie artėjančius konkursus visada informuojame elektroniniu paštu ir/ ar TAMO žinute. Mokestis už dalyvavimą pasirinktuose konkursuose pridedamas prie to mėnesio sąskaitos.

2.2. Dienotvarkė

Pagrindinė ugdymo proceso forma – ugdomoji veikla (pamoka) – tai turinys, apimantis Pagrindinio ugdymo (1 dalies) bendrąją programą.

Veiklos trukmė – 1,5 val. Per vieną dieną organizuojamos ne daugiau kaip 4 veiklos.

Ugdomosios veiklos 2021–2022 m. m. vyksta nuo 8.30 iki 15.45 val. 

Mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, I-os užsienio (anglų) kalbos, istorijos, matematikos, gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos ir chemijos konsultacijos gali vykti kasdien nuo spalio 1 d. 7.30–8.15 val., 16.00–16.45 val. arba ugdomosios veiklos metu, jei mokiniai ir mokytojai tuo metu neturi veiklos (t. y. dalyko pamokos).

 

Skambučių mokykloje nėra, todėl mokytojas pats sprendžia, kiek kuriai veiklai ar užduočiai skirti laiko, kada mokiniams pailsėti. Taip pavyksta optimaliai paskirstyti krūvį.

 

Kad mokinys pasiektų aukščiausius asmeninius rezultatus, rekomenduojame dalyvauti visose ugdomosiose veiklose iki 15.45 val., o keliones planuoti tik per mokinių atostogas.

16.00–18.30 val. vyksta neformalus ugdymas – kūrybinės/ pažintinės/ mąstymo ugdymo veiklos arba mokyklos ir/ ar jos partnerių siūlomos veiklos, t. y. papildomas mokinio ugdymasis (būreliai).

2.3. Mokinių atleidimas nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų dalykų privalomų pamokų lankymo

Mokinys, lankantys dailės, muzikos ir sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas, jo tėvų pageidavimu gali būti atleidžiami nuo privalomo atitinkamo dalyko pamokų lankymo.

Tėvai rašo prašymą ugdymo vadovui (kreiptis į pagrindinio ugdymo vadovą), kurį pateikia dalyko mokytojui iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 30 d. bei pristato dokumentus, įrodančius jo mokymąsi pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar kitas neformaliojo ugdymo programas.

Mokinys, atleistas nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to dalyko pirmą ar paskutinę pamoką/ veiklą, pamokoje gali nedalyvauti. Tėvai įsipareigoja užtikrinti atleistų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos/ veiklos metu. Jei pamokos/ veiklos vyksta kitu metu, informavus mokytoją, mokiniai gali skirti laiką mokymuisi, savišvietai arba užsiimti kita veikla. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą, jeigu jie neišeina iš mokyklos patalpų. Mokiniui, išėjus iš mokyklos, atsakomybė už jo saugumą tenka mokinio tėvams.

Mokiniai, atleisti nuo atitinkamo dalyko privalomo pamokų lankymo, likus 2 savaitėms iki kiekvieno pusmečio pabaigos, pristato lankomos ugdymo mokyklos mokytojo/ vadovo įvertinimą apie mokinio veiklą. Įvertinimas, gautas mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitomas arba konvertuojamas į dešimties balų vertinimo sistemą.

2.4. Neformalus ugdymas

Neformalusis ugdymas mokykloje papildo ugdimąją dalį ir yra orientuotas ne į profesionalių įgūdžių/ meistrystės sporte ar mene ugdymą, bet į bendrųjų kompetencijų (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, asmeninės ir iniciatyvumo bei kūrybingumo) stiprinimą per neformaliąsias veiklas. 

 

Papildomi pasirenkami būreliai – į paslaugos kainą neįskaičiuoti nuo 16.00–18.30 val. Šiaurės licėjaus ir/ ar partnerių organizuojami būreliai. Būrelių pasiūla formuojama atsižvelgiant į bendruomenės poreikio apklausos rezultatus ir pristatoma mokslo metų pradžioje vaikams skirtos Būrelių mugės metu arba Šiaurės licėjaus bendruomenės naujienlaiškyje. Šeima atsakinga už vaiko motyvaciją lankyti pasirinktą būrelį, todėl renkantis būrelį rekomenduojame labiau atsižvelgti į vaiko polinkius, o ne savo lūkesčius. Esant poreikiui, kviečiame aptarti vaiko įsitraukimą su būrelio mokytoju.

2.5. Socialinė-pilietinė veikla

5–8 klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla (toliau – Veikla) yra privaloma. Ji yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis. 

Veiklai mokiniai privalo skirti ne mažiau kaip 10 val. per vienerius mokslo metus.

Tikslas – ugdyti moralumo nuostatas pilietinėje ir visuomeninėje veikloje, skatinti mokinius aktyviai ir atsakingai dalyvauti ne tik Šiaurės licėjaus, bet ir Vilniaus miesto bendruomenių gyvenime. 

5–6 klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje ir mokyklos bendruomenėje, pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant klasės ir mokyklos bendruomenės veikloje.

7–8 klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimą.

Socialinę-pilietinę veiklą koordinuoja pagrindinio ugdymo vadovas, inicijuoja ir organizuoja visi mokyklos darbuotojai: socialinis pedagogas, kuratorius, dalykų mokytojai, administracija ir kt.

Mokinių atliktą socialinę-pilietinę veiklą el. dienyne fiksuoja klasės kuratorius. Jis vykdo socialinės-pilietinės veiklos apskaitą ir kontrolę: likus 1 mėnesiui iki pusmečio ir/ ar mokslo metų pabaigos, peržiūri mokinių veiklos suvestinę el. dienyne ir suteikia pagalbą mokiniams, neskyrusiems veiklai reikiamo valandų skaičiaus.

Jei mokiniai socialinę-pilietinę veiklą atlieka savarankiškai už mokyklos ribų, klasės kuratoriu pateikia konkrečios institucijos raštą su atliktų socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičiumi, pasirašytą atsakingo asmens ir pažymėtą spaudu.

Socialinė-pilietinė veikla apima šias kryptis. 

Mokinio atlikta socialinė-pilietinė veikla el. dienyne pusmečių ir metiniame įvertinime fiksuojama įrašu „įskaityta/ neįskaityta“:

 1. socialinei-pilietinei veiklai atlikti skyrus 3 ir daugiau valandų pirmame pusmetyje ir ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus mokiniui el. dienyne fiksuojamas įrašas ,,įskaityta“; 
 2. įrašas ,,neįskaityta“ rašomas, jei mokinys pirmame pusmetyje veiklai atlikti skyrė tik 1–2 ar nei vienos valandos; 
 3. metiniame įvertinime įrašas ,,neįskaityta“ rašomas, jei mokinys per mokslo metus veiklai skyrė mažiau kaip 10 valandų ar visiškai neatliko socialinės-pilietinės veiklos. 

Mokinio, turinčio neatliktą socialinę-pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, klasės kuratorius ir ugdymo vadovas.

Pagrindinio ugdymo (1 dalies) 8 klasės mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, metinius įvertinimus ir atlikęs socialinę-pilietinę veiklą, laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

Socialinė-pilietinė veikla kaip sudėtinė mokinio ugdymo plano dalis įrašoma į mokymosi pasiekimų ir pagrindinio (1 dalies) išsilavinimo pažymėjimą.

2.6. Informacijos apie ugdymo turinį ir mokinio pasiekimus teikimas

Informacijos apie mokinių pasiekimus ir ugdymo turinį pateikimo formos: 

Reguliarus grįžtamasis ryšys TAMO dienyne

Pagal poreikį dalyko mokytojas mokiniams rašo pastabas ir pagyrimus.

Pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 1–2 kartus per mėnesį įrašytą įvertinimą dalyko mokytojas informatyviai ir pozityviai pakomentuoja.

Pusmečio pabaigoje nurodomas visų ugdymo(si) dalykų įvertinimai pagal bendrosiose programose nusakytus pasiekimų lygius arba nurodoma įskaityta ar neįskaityta.

 

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Norėdami įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, kasmet dalyvaujame Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (4 ir 8 klasė).

Pagal mokyklos politiką, mokinių rezultatų nereitinguojame ir neviešiname. Mokytojai su mokiniais aptaria užduotis ir klaidas. Tėvams vaiko rezultatai pateikiami TAMO dienyne, o išsamesnė analizė pristatoma individualaus pokalbio su klasės kuratoriumi mokslo metų pabaigoje metu. Darbai saugomi mokykloje Nacionalinio egzaminų centro nustatyta tvarka ir šeimai neatiduodami.

 

Grįžtamasis ryšys individualių pokalbių ir susitikimų metu 

Individualių tėvių pokalbių su klasės kuratoriumi ir/ ar dalyko mokytoju metu aptariama:

mokinio pasiekimai ir susisteminta informacija apie mokinio darbus;

stipriosios ir tobulintinos vaiko mokymosi pusės, individualūs ugdymo(si) poreikiai, rekomendacijos, ką reikėtų daryti, norint siekti ugdymo(si) pažangos ir progreso;

mokinio savijauta mokykloje.

 

Pokalbiai vyksta kas pusmetį. Rekomenduojama, kad dalyvautų abu tėveliai. Mokslo metų pabaigoje pokalbyje dalyvavimas būtinas. Esant poreikiui galima susiderinti pokalbį nuotoliniu būdu.

 

Iškilus klausimams, probleminėms situacijoms kviečiame su klasės kuratoriumi ir/ ar dalyko mokytoju susitarti Jums patogų laiką ir susitikti pokalbiui mokslo metų eigoje. Nerekomenduojame kalbėtis apie mokinio pasiekimus ir ugdymo veiklą pertraukų metu, nes tas laikas skirtasklasės kuratoriui ir/ ar dalyko mokytojui pasiruošti darbui. 

3. PRAKTINĖ INFORMACIJA

3.1. Komunikacija su tėvais

Tam, kad tėvai gautų reikalingą informaciją, nuo šių mokslo metu atnaujiname informacijos sklaidos kanalus. Tėvus informacija apie mokyklą pasiekiami šiais būdais: 

1.Interneto puslapis siaureslicejus.lt ir socialiniai tinklai:

 • Puslapio siaureslicejus.lt vidinė prieiga tik mokyklos bendruomenei, kurioje rasite naujausią informaciją apie mokyklos veiklas, ugdymo, neformaliojo švietimo, renginių, konkursų, projekų ir sveikatos naujienas.
  Prieigos nuoroda tėvams: https://www.siaureslicejus.lt/vidine-prieiga-teveliams/
  Prisijungimo vardas: esusiaurietis
  Slaptažodis: mokytisgera2022
 • Klasės grupėsFacebook“. Mokslo metų pradžioje kiekvienos klasės mokytojai naujus ir esamus tėvelius prijungia į vaiko klasės feisbuko grupę, kurioje bent kartą per savaitę tėvams bus pateikiamos nuotraukos ir trumpi aprašymai klasės veiklų. Klasių feisbuko grupės uždaros 

 • Šiaurės licėjaus puslapis Facebook, Instragram, LinkedIn ir TikTok 

2. Elektroninis dienynas TAMO. Vaiko pažymių, namų darbų, pamokų lankomumo, pagyrimų, pastabų, pusmečių/trimestrų informacija realiu laiku. 

3. Naujienlaiškiai tėvams su svarbia ugdymo, neformaliojo švietimo ir kt. informacija. 

4. Ugdymo vadovų ir mokytojų laiškai, klasės ir individualūs susitikimai. 

3.2. Mokslo metai, atostogos

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

 • 5–9 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos

 

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 10 d. – balandžio 14 d.

Vasaros atostogos 0–4 klasių mokiniams

2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

5–9  klasė

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 31 d.

2-asis pusmetis

5–9  klasė

2023 m. vasario 1 d.

2023 m. birželio 22 d.

 

 

 

Karantinas, pandemija

Jei ugdymo procese dėl užkrečiamos ligos (gripo, tymų ir pan.) nedalyvauja daugiau nei 20% mokinių, mokyklos vadovo įsakymu gali būti skelbiamas karantinas (visai mokyklai arba klasėms atskirai). 

Esant pandeminei šalies situacijai, vadovaujamės Visuomenės sveikatos centro bei Vyriausybės nutarimais ir mokyklos vadovas sprendžia, kada ugdymas pradedamas nuotoliniu būdu. Bendruomenė apie tai informuojama nedelsiant. 3.3. Didžiosios bendruomenės šventės

Mokyklos bendruomenės šventės yra metinės šventės, į kurias kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai. Prašome iš anksto susiplanuoti ir dalyvauti mokyklos renginiuose. Karantino atveju šventės gali būti atšaukiamos arba perkeliama šventės data.

Šventės

Rugpjūčio 30 d. Naujoko diena priešmokyklinių, pirmų klasių ir atvykstantiems iš kitų mokymosi įstaigų mokiniams.

 • Rugsėjo 1 d. Mokslo metų pradžios šventė.
 • Gruodžio 15 d. Kalėdinių filmų festivalis.
 • Kovo 21 d. PhenoBL mokinių konferencija.
 • Birželio 15 d. Mokslo metų baigimo šventė.

3.4. Tėvų taryba

Puoselėjant bendruomeniškumą, tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą yra reikšmingas. Šiuo tikslu kasmet suformuojama Tėvų taryba.

 

Tėvų tarybos tikslas – skatinti mokykloje bendruomeniškumą, prisidėti idėjomis ir projektais, padėti organizuoti mokyklos renginius. Ji taip pat veikia kaip padedantysis organas ekstremaliose situacijose.

 

Tėvų taryboje, kuri susitinka 6–8 kartus per mokslo metus, dalyvauja po vieną kiekvienos klasės metams išrinktą atstovą. Atstovų rinkimai vyksta kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį. Dalyvavimas Tėvų tarybos veikloje yra savanoriškas. 

 

Apie Tėvų tarybos veiklą ir sprendimus klasių atstovai teikia grįžtamąjį ryšį klasės nariams pasirinktu būdu.

Su Tėvų taryba tiesiogiai bendrauja Šiaurės licėjaus vadovai. 

3.5. Susirinkimai ir susitikimai su administracija

Šeimos vakarai – tai 1–2 kartus per metus vykstantys tėvų susitikimai klasėse, kuriuos pagal poreikį organizuoja klasės kuratorius. Jų metu aptariami svarbūs klasės įvykiai, atsakomi tėvams rūpimi klausimai. Informaciją apie kiekvieną tėvų susitikimą klasėje (šeimos vakarą) gausite atskiru laišku. 

Jei administracijos darbuotojai kviečia tėvus pokalbiui, bet šeima siūlomu laiku negali dalyvauti, už susitikimo inicijavimą artimiausiu metu atsakingi tėvai.

3.6. Lankomumas ir susiję susitarimai

Ligos ir sveikata

Mokyklą lanko tik sveiki mokiniai. Neštis į mokyklą vaistinius preparatus dėl mokinių saugumo griežtai draudžiama. 

Mokyklos veiklose negali dalyvauti mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ir kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

Jei vaikas vėmė daugiau nei vieną kartą per paskutines 24 valandas, prašome jį palikti namuose, kol gerai jausis ir nebeturės simptomų.

Vaikui susirgus prašome telefono skambučiu ir/ ar trumpąja žinute arba el. paštu ir/ ar TAMO žinute informuoti klasės kuratorių iki veiklų klasėje pradžios. 

Susirgus užkrečiamomis ligomis (roto virusas, koronavirusas, skarlatina, vėjaraupiai, pedikuliozė ir pan.), prašome apie tai kuo skubiau pranešti telefono skambučiu klasės kuratoriui ir mokyklos administratorei, kad mokykla apie tai, laikydamasi konfidencialumo, galėtų informuoti bendruomenę bei dezinfekuoti patalpas. 

Vaikus periodiškai tikriname dėl galimo užsikrėtimo pedikulioze. Tikrinimas gali būti organizuojamas po atostogų arba paaiškėjus nors vienam užsikrėtimo atvejui.

Atostogos ir ugdymo veiklų lankomumas

Šeimos atostogas prašome planuoti mokinių atostogų metu. Jei tenka išvykti ugdymo proceso metu, prašome administracijoje užpildyti prašymą su įsipareigojimu nedalyvavimo ugdymo procese laikotarpiu mokyti vaiką savarankiškai. 

Ugdymo procesas vyksta iki 15.45 val. Neformalaus ugdymo veiklas už mokyklos ribų prašome planuotis po 15.45 val. Jei mokiniui tenka išvykti ugdymo proceso metu, už kokybišką praleistų veiklų turinio perteikimą vaikui atsakingi tėvai.

 

Atvykimas ir išvykimas

Atvykimas

Mokyklos darbo laikas 7.00–19.00 val. darbo dienomis. Kitu laiku patekimas į mokyklą nėra galimas.

Mokiniai į mokyklą renkasi nuo 7.30 val. iki 8.30 val. Prie įėjimo budi apsaugos darbuotojas. Pirmomis savaitėmis prie įėjimo mokinius pasitinka mokyklos darbuotojai ir palydi į rūbines.

Tėvelius kviečiame laikytis KISS&RIDE tvarkos, greitai ir saugiai išleidžiant vaiką pažymėtose vietose. Nuo jūsų vairavimo ir parkavimo įpročių prie mokyklos priklauso mūsų vaikų saugumas. Prašome stebėti kelio ženklus ir laikytis saugaus greičio.

Į mokyklos pastatą mokiniai įeina ir/ ar išeina su aktyvuotu moksleivio pažymėjimu. Jei norite registruoti naują moksleivio pažymėjimą (pavyzdžiui, vietoje vaiko sugadinto ir/ ar pamesto) kreipkitės į klasės kuratorių

Jeigu atvykęs mokinys su savimi neturi moksleivio pažymėjimo, jis bus įleidžiamas tik susisiekus su klasės kuratoriumi arba informavus mokyklos apsaugos darbuotoją.

Tėvelių prašome priminti, prieš vaikui išlipant iš automobilio/ išeinant iš namų, pasitikrinti, ar jis turi moksleivio pažymėjimą.

Apie prarastą moksleivio pažymėjimą nedelsiant informuokite klasės kuratorių ir mokyklos administratorę. 

 

Suaugusieji, kurie nesusitarę dėl susitikimo ir kurių nepasitinka mokyklos darbuotojas, į mokyklą įleidžiami nebus. 

Jeigu prireiktų susisiekti, prie įėjimo galėsite rasti informaciją su administracijos kontaktais. 

Jeigu atvykstate susitikti su klasės kuratoriumi ir/ ar dalyko mokytoju, Jus turi pasitikti mokyklos darbuotojas, su kuriuo tarėtės dėl susitikimo. 

Jeigu kiltų neaiškumų, prie įėjimo visada budi apsaugos darbuotojas. 

Mokiniai atvykti į mokyklą gali ir (ne)motorinėmis transporto priemonėmis. Jas palikti turi tam skirtoje vietoje. Primename, kad mokykla neatsako už mokyklos teritorijoje paliktų transporto priemonių saugojimą. 

 

Išvykimas

Pasibaigus ugdymo veikloms (nuo 15.45 val., jei yra konsultacija nuo 16.45 val.) mokiniai savarankiškai išleidžiami vykti namo tik gavus tėvų raštišką sutikimą (pildomas mokslo metų pradžioje).

Nepasibaigus ugdymo veikloms (iki 15.45 val., jei yra konsultacija iki 16.45 val.) pildomas prašymas Ugdymo vadovui dėl ugdymo veiklų trumpinimo laiko (dėl prašymo kreiptis į klasės kuratorių).

3.7. Pasiruošimas mokyklai

Iki mokslo metų pradžios prašome sutvarkyti šiuos dokumentus:

 1. Patikrinti vaiko sveikatą. Vaikai, atvykstantys iš kitų mokyklų, sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 1 d. Sveikatos pažymėjimai elektroninėje sistemoje turi atsirasti iki rugsėjo 15 d. Neliko popierinės vaiko sveikatos pažymėjimo formos, todėl spausdinti pažymėjimo iš esveikata.lt arba prašyti daktaro pateikti  ją nereikia. Stebėti vaiko sveikatos pažymėjimo galiojimo laiką galite esveikata.lt.  Neturint galimybės daktarui pateikti pažymos kviečiame kreiptis į sveikatos priežiūros specialistę Karoliną el. p. [email protected].
 2. Pasirūpinti, kad iš ankstesnės ugdymo įstaigos vaikas būtų išregistruotas ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.

3.8. Ugdymo priemonės

Mokykla suteikia visas ugdymo procese naudojamas priemones:

 • vadovėlius, užduočių sąsiuvinius, jei yra poreikis, skaitmeninio turinio prieigas (mokiniui pametus pirmąjį vadovėlį ar papildomų užduočių sąsiuvinį, antrą egzempliorių mokykla suteikia mokamai). Už mokyklos suteiktų priemonių tausojimą atsakingas mokinys. Kompensuoti mokinio pamestas ar sugadintas priemones įsipareigoja mokinio tėvai.
 • bendras klasės priemones kūrybiniams darbams (piešimo priemonės, spalvotas popierius ir pan.).

Dalyko mokytojas gali rekomenduoti/ pasiūlyti mokiniui ir jo tėvams nusipirkti papildomą mokymo(si) priemonę ir/ ar papildomas priemones kūrybiniams darbams.

 

Visi su mokymu(si) susiję daiktai (vadovėliai, pratybos ir pan.) paliekami mokykloje, tačiau, esant poreikiui, vadovėlius ir pratybas galima neštis namo. 

 

Mokslo metų pabaigoje visus vadovėlius mokinys privalo grąžinti mokytojui.  

 

Mokinys kartu su šeimai turi pasirūpinti:

 • kuprine;
 • penalu su pagrindinėmis priemonėmis (paprastais pieštukais, mėlynu ir spalvotais rašikliais, trintuku, drožtuku, liniuote, matlankiu, kampainiu, skriestuvu, spalvotais pieštukais ir pieštukiniais klijais);
 • sąsiuviniais (langeliais: 1 plonas, 7 pusstoriai, 1 storas, 1 storas A4 formato; linijomis: 4 pusstoriai; penklinių sąsiuvinis; A4 piešimo sąsiuvinis);
 • A3 dokumentų dėklu;
 • A4 dokumentų dėklu;
 • plonais segtuvais (2 vnt.) ir įmautėmis (20 vnt.);
 • nedūžtančia gertuve;
 • uniforma;
 • sporto apranga ir avalyne;
 • asmenine pele, naudojantis mokyklos nešiojamu kompiuteriu; 
 • nešiojamu kompiuteriu (jei mokymo(si) sutartis buvo pasirašyta šiais mokslo metais);
 • vilniečio kortelės arba elektroninio moksleivio pažymėjimo papildymu kelionėms viešuoju transportu bei maitinimui.

3.9. Asmeniniai daiktai

 • Visi asmeniniai daiktai ir žaislai ugdymo(si) proceso metu yra laikomi spintelėse ir naudojami tik pertraukų metu. Rekomenduojame vertingų ir brangių daiktų į mokyklą nesinešti, nes atskiras jų saugojimas nėra numatytas ir mokykla už juos neatsako.
 • Elektroniniai įrenginiai (įskaitant išmaniuosius laikrodžius) nesinešami arba laikomi spintelėse arba kuprinėse išjungtu garsu iki ugdymo proceso pabaigos.
 • Prašome atkreipti dėmesį, kad ugdymo proceso metu mokytojos dėmesį skiria mokiniams ir dažniausiai negali atsiliepti į jūsų skambučius ar žinutes. Skubiu atveju kontaktuokite per mokyklos administratorę. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mokiniai jau turi būti savarankiški, tad pasirūpintų asmeniniais daiktais, jų paieška, apsirengimu einant į lauką yra jų, o ne mokytojų atsakomybė.

Radiniai

 • Pasibaigus dienai visus surastus daiktus surenkame ir sudedame į radinių spintą.
 • Kad pamestus daiktus būtų lengviau surasti, prašome visus mokinių daiktus sužymėti (užrašant vardą ir pavardę). 
 • Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį nesuradę šeimininko daiktai iš radinių spintos yra atiduodami labdaros organizacijoms, o uniformos – padedamos į Uniformų dalybų spintą.
 • Mokykime vaikus būti atsakingais už savo asmeninius daiktus.

3.10. Mokyklinė ir lauko apranga

Mokyklinė apranga mokykloje dėvima visus mokslo metus, išskyrus paskutinį mėnesio penktadienį.

Mergaičių apranga komplektavimui savo nuožiūra: polo marškinėliai, sijonas, kelnės, suknelė, „bomber“ tipo švarkelis, „cardigan“ tipo megztinis. Dėvint sijoną rekomenduojamos kūno, baltos, pilkos ar juodos spalvos pėdkelnės ar kojinaitės. Galimi ne itin ryškūs raštai.  

Berniukų apranga komplektavimui savo nuožiūra: polo marškinėliai, kelnės, „bomber“ tipo švarkeliai, „cardigan“ tipo megztinis. 

Uniformą bendruomenės nariai gali užsisakyti bet kuriuo metu puslapyje https://unicornuniform.lt/. Uniformos užsakymas ir atsiskaitymas vyksta tiesiogiai su tiekėju. Užsisakius vasaros antroje pusėje yra tikimybė, kad uniforma vėluos ir rugsėjo pirmąją neturėsite kuo pasipuošti. Todėl rekomenduojame pasirūpinti iš anksto ir uniformą užsisakyti iki liepos 1 d. 

Kiekvieną dieną mokykloje turime vilkėti bent viršutinę uniformos dalį su logotipu. 

Švenčių metu privaloma vilkėti pilną uniformos komplektą.

Tausodami aplinką ir rūpindamiesi tvarumu, išaugtomis mokyklinėmis uniformomis dalinamės. Išaugtą tvarkingą uniformą galite palikti Uniformų dalybų spintoje.

 

Papildoma apranga/ avalynė

Sportinė apranga ir sportiniai bateliai (kūno kultūros pamokoms).

3.11. Maitinimas

Maisto kokybė ir atitikimas reikalavimams

Mokinių meniu sudaromas dietisto ir suderinamas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) – maisto porcijos atitinka visas energetines ir kaloringumo normas ir yra pritaikytos šiam amžiaus tarpsniui.  

Maistas vaikams tiekiamas 3 kartus per dieną. Mokykloje vaikai už maitinimą mokyklos valgykloje atsiskaito savarankiškai tik su moksleivio pažymėjimais ir/ ar banko kortelėmis. 

Šiaurės licėjaus mokiniai mokykloje būna visą dieną, todėl tinkamas maisto režimas labai svarbus. Pusryčius ar pavakarius valgo ne visi, o pietus – visi mokyklos mokiniai. 

Jei pasikalbėję su vaiku ir manote, kad vaikui maisto nepakanka, vaikas visada turi galimybę įsigyti dvigubą porciją.

Valgiaraštis keičiamas atsižvelgiant į sezoniškumą. Apie pasikeitusį valgiaraštį informuojame bendruomenės naujienlaiškyje. 

Alergijų ar virškinimo sutrikimų turintiems mokiniams pateikus gydytojo pažymą maistas gaminamas pagal specialius meniu, kurie sudaromi atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius. Tėvai individualiai kreipiasi į klasės kuratorių ir į paslaugos tiekėjus [email protected]. Alergiškiems vaikams, kuriems dauguma dienos patiekalų turi būti gaminama individualiai, kaina pagal atskirą rašytinį susitarimą yra derinama individualiai su paslaugos tiekėjais. 

Mokiniai priešpiečiams dėžutėse gali atsinešti šviežių mėgstamų vaisių arba daržovių, sveikų užkandžių. 

Mokykloje skatiname sveiką mitybą, tad į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą, šokoladinius varškės sūrelius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus, sultis bei traškučius. 

Atsiskaitymo už maitinimą tvarka, e-piniginės aktyvavimas 

Mokykloje mokiniai gali atsiskaityti tik su elektroniniu moksleivio pažymėjimu, į kurį yra aktyvuota „Eurofondas“ e-piniginė (http://eurofondas.lt/moksleivio-e-pinigine/) ir/ ar banko kortelėmis. 

Tėvai užsiregistruoja į www.eurofondas.lt ir aktyvuoja jau turimą elektroninį moksleivio pažymėjimą ir per e-bankininkystę pasipildo e-piniginę.

 

Gimtadienių šventimas ir saldumynai

Gimtadienių šventimas kiekvienoje klasėje turi savas tradicijas. Gimtadienio vaišės galimos, tačiau jos turi atitikti sveikos mitybos rekomendacijas.

Prašome nesinešti gimtadienio dovanų į mokyklą. 

3.12. Logopedo, socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijų tvarka

Logopedas ir specialusis pedagogas

Mokslo metų pradžioje logopedas/ spec. pedagogas atlieka logopedinį priešmokyklinukų, pagal poreikį 1-ų klasių mokinių patikrinimą ir pakartotinai atlieka vertinimą vaikų, kurie 2020–2021 m. m. lankė Šiaurės licėjuje logopedinius užsiėmimus, ir rekomenduoja konsultacijas vaikams, kuriems jos reikalingos (rekomendacija tėvams pateikiama el. paštu arba el. TAMO dienyne). Logopedas vertina vaikų kalbos raidą, o spec. pedagogas – skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžius. 

 

Individualios konsultacijos mokamos: logopedo 16 Eur – 30 min., spec. pedagogo – 18 Eur – 45 min.). Vaikai, turintys PPT išvadas ir rekomendacijas, kuriose nurodytas spec. pedagogo poreikis, konsultuojami nemokamai.

 

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas pastebi mokykloje kylančias socialines-pedagogines problemas, jas sprendžia kartu su mokiniu, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, ieškant socialinių, pedagoginių problemų prevencijos ir/ ar sprendimo būdų. Matydamas poreikį, inicijuoja individualias konsultacijas su mokiniais ir tėvais. 

 

Socialinio pedagogo konsultacijos nemokamos.

 

Psichologas

Klasėje esant elgesio problemų, mokytojas inicijuoja psichologo konsultacijas ir/ ar klasės stebėseną. 

 

Mokslo metų eigoje per pusmetį yra galimybė gauti 3 nemokamas psichologo konsultacijas. Tolimesnės individualios psichologo konsultacijos (pasirinktos tėvų iniciatyva ar pagal elgesio korekcijų sutartį) – mokamos (35 Eur – 45 min.).

3.13. Ekskursijos ir kelionės

Mokykla skatina mokytojus Vilniaus mieste numatyti nemokamas ekskursijas ir/ ar keliones arba pasinaudoti Kultūros paso teikėjų paslaugomis.
Daugiau apie Kultūros pasą:

https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai.

Už ugdymo proceso metu numatytas mokamas ekskursijas ir/ ar keliones moka tėvai. Mokestį už ekskursiją ir/ ar kelionę Vilniaus mieste tėvai perduoda klasės mokytojui, kuris tiesiogiai atsiskaito su šių paslaugų teikėju. Mokestis už ekskursiją ir/ ar kelionę už Vilniaus miesto ribų bus pridėtas prie to mėnesio sąskaitos.

Saugumas ekskursijų ir kelionių metu

 • Į išvykas Vilniaus mieste mokiniai vyksta su mokytojų priežiūra, tėvai sutikimą yra davę pasirašydami mokymo(si) sutartį.
 • Į išvykas už Vilniaus miesto ribų mokiniai vyksta tik su mokytojų priežiūra prieš tai gavus atskirą tėvų raštišką sutikimą (prieš išvyką išsiunčia klasės mokytojas).

3.14. Mokėjimai

 • Šeima mokėjimus atlieka pagal el. paštu gautą sąskaitą.
 • Negavus sąskaitos iki 10 einamojo mėnesio dienos, prašome apie tai informuoti el. p. [email protected]
 • Sąskaitos turi būti apmokamos iki jose nurodyto laiko. Savo įsipareigojimus vėluojanti įvykdyti šeima kviečiama aptarti situacijos į mokyklos administraciją.
 • Mokyklos siunčiamoje sąskaitoje gali būti įtraukti mokesčiai, pavyzdžiui, už papildomas logopedo ir psichologo paslaugas, edukacinius konkursus ir ekskursijas.
 • Už uniformą, elektroninį moksleivio pažymėjimą ir papildomai pasirenkamus neformalaus ugdymo būrelius šeima atsiskaito tiesiogiai su šių paslaugų teikėjais.

3.15. Parama

1,2% nuo jūsų jau sumokėto GPM Šiaurės licėjaus vaikams – kasmet naujos galimybės. Paramą galite skirti kiekvienais metais. Patogiausia tai padaryti per elektroninę VMI sistemą. 

UAB Mokykla Šiaurės licėjus paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303960460.

4. KONTAKTAI

Informacija apie mokyklos aktualijas dalinamės kassavaitiniuose bendruomenės laiškuose – naujienlaiškiuose.

Metų pabaigoje kviečiame bendruomenės narius atlikti apklausą, kad planuodami kitus mokslo metus galėtume atsižvelgti į jūsų pasiūlymus bei pastabas.

Esant poreikiui Tėvų gidas atnaujinams ir/ ar papildomas kas pusmetį.

Informacija apie mokyklos aktualijas dalinamės kassavaitiniuose bendruomenės laiškuose – naujienlaiškiuose.

Metų pabaigoje kviečiame bendruomenės narius atlikti apklausą, kad planuodami kitus mokslo metus galėtume atsižvelgti į jūsų pasiūlymus bei pastabas.

Esant poreikiui Tėvų gidas atnaujinams ir/ ar papildomas kas pusmetį.

Administratorė

Viktorija Mikšienė

[email protected]

+37062673254

Pagrindinio ugdymo vadovas

Mantas Cegelskas

[email protected]

+370 6 876 5093

  

Ugdymo strategijos vadovas

Albertas Lakštauskas

[email protected]

+37061510795

  

Neformaliojo ugdymo koordinatorė

Karolina Motiejūnaitė

[email protected]

+37068298229

Psichologė

Jūratė Miežytė-Tijūšienė

 [email protected]

Soc. pedagogė

Renata Petrėnaitė

[email protected]

Spec. pedagogė/ logopedė

Monika Andriulionienė

[email protected]

Kviečiame susisiekti su mumis, jei turite klausimų ar pasiūlymų.
Visada ieškome sprendimų, kad mūsų bendradarbiavimas su jūsų šeima pateisintų lūkesčius. Į Jūsų laiškus atsakome per 24 valandas.

  Add a header to begin generating the table of contents