fbpx

TĖVŲ GIDAS
0-4 kl. mokiniams

1. BENDRUOMENĖS ETIKA

1.1. Vertybės

 • Pagarba
 • Bendradarbiavimas
 • Tobulėjimas
 • Kritinis mąstymas
 • Kūrybiškumas

Jūs esate Šiaurės licėjaus bendruomenės narys, tad tikime, kad šios vertybės jums irgi yra svarbios. Kviečiame jas puoselėti ir savo pavyzdžiu perduoti vaikams ne tik mokykloje, bet ir asmeninėje aplinkoje.

1.2. Susitarimų kultūra

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį į Šiaurės licėjuje vyraujančius susitarimus, o esant poreikiui – priminti vaikams. Kai kurių susitarimų laikymasis galimas tik su Jūsų įtaka ir palaikymu (pvz., atvykimas į mokyklą laiku). Tik bendradarbiaudami ir laikydamiesi susitarimų, galėsime užtikrinti sklandų ir efektyvų ugdymo(si) procesą ir asmeninius mokinio rezultatus.

Sėkmingai adaptacijai mokykloje itin aktualus ir vaiko pareigų bei teisių ugdymo balansas, todėl labai rekomenduojama, kad ir namuose vaikai turėtų nuoseklių įsipareigojimų.

Mokinio pareigos

 • Laiku ateiti į mokyklą.
 • Be priežasties nepraleisti veiklų.
 • Vilkėti švarią ir tvarkingą uniformą.
 • Laikytis higienos taisyklių (plauti prieš valgį rankas, laikytis čiaudėjimo etiketo, esant
 • poreikiui, atsargiai ir atsakingai naudoti dezinfekcinį skystį).
 • Mandagiai ir pagarbiai bendrauti su kiekvienu bendruomenės nariu tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.
 • Dalyvauti ugdymo (nuotolinio ugdymo) veiklose.
 • Laiku atlikti paskirtas užduotis.
 • Dalyvauti mokyklos šventėse.
 • Saugoti mokyklos aplinką ir inventorių.

Šiaurės licėjuje asmenybės augimą skatiname tiek per pozityviąją discipliną, tiek per aiškią drausminimo sistemą.

Susitarimai, kurie galioja visose klasėse ir klasės bendruomenės gali būti pildomi pagal poreikį.

 1. Elgiuosi su kitais taip, kaip norėčiau, kad elgtųsi su manimi.
 2. Esu mandagus: sveikinuosi su žmonėmis, vartoju mandagumo ir cenzūrinius žodžius.
 3. Išklausau kalbantįjį (mokytoją, klasės draugą ar svečią).
 4. Kalbu ramiu balso tonu. Kai noriu, kad mane išgirstų, keliu ranką, palaukiu, kol pakvies.
 5. Supykęs taikiai sprendžiu konfliktus. Jei reikia pagalbos, kreipiuosi į suaugusįjį.
 6. Mokausi iš gerų pavyzdžių ir klaidų.
 7. Padedu tiems, kam reikia pagalbos. Pasiūlau pagalbą pats.
 8. Savo žodžiais ar veiksmais netrukdau kitiems vaikams mokytis ir ilsėtis.
 9. Veiklų ir pertraukų metu mokykloje ir kieme elgiuosi saugiai.
 10. Rūpinuosi aplinka, saugau savo ir kitų daiktus.
 11. Mokykloje vaikštau ramiai, saugiai, nebėgioju.
 12. Prieš išeidamas iš mokyklos, atsisveikinu su mokytoju ir klasės draugais.
 13. Iš mokyklos teritorijos išeinu tik su mokytoju, tėvais arba tik gavęs jų leidimą.
 14. Nuotolinio ugdymo metu virtualioje erdvėje elgiuosi atsakingai, bendrauju mandagiai.

Šiaurės licėjuje asmenybės augimą skatiname tiek per pozityviąją discipliną, tiek per aiškią drausminimo sistemą.

Padėka mokytojams

Geriausias įvertinimas už vaiko ugdymą mokytojui yra jūsų pagarba ir nuolatinis bendradarbiavimas. Jei norite parodyti dėmesį, kviečiame parašyti nuoširdų padėkos laišką, šventės proga pakviesti su klase pavakarieniauti ar simboliškai įteikti knygą ar gėlių.

Mokykloje netoleruojama

 • Ultimatyvus, agresyvus tėvų elgesys ar komunikacija žodžiu bei raštu bet kurio mokyklos bendruomenės nario atžvilgiu.
 • Tėvų atsisakymas bendradarbiauti su mokykla.
 • Nepagarba mokyklos susitarimams.

Esant pakartotiniam neetiškam ar nepagarbiam tėvų elgesiui, mokykla pasilieka teisę nutraukti mokymo paslaugų sutartį.

1.3. Gera emocinė savijauta

Mokykloje siekiame, kad visi bendruomenės nariai jaustųsi gerai, vyrautų teigiama emocinė aplinka. Todėl turime nebūti abejingi. Šiuo tikslu buvo sukurta ir yra taikoma Patyčių prevencijos programa:

 • aiškiai apibrėžia, koks elgesys yra traktuojamas kaip patyčios ir visiškai netoleruojamas mokykloje;
 • sukuria aiškų mechanizmą situacijoms, kai reikalinga intervencija;
 • padeda užtikrinti saugią mokyklos aplinką.

Patyčios gali pasireikšti šiomis formomis:

 • žodinis užgauliojimas pravardžiuojant, žeminant, menkinant, apkalbant, apgaudinėjant.
 • užgauliojimai dėl tautybės, rasės, įsitikinimų, religijos, lyties, išvaizdos, aprangos, sveikatos problemų.
 • atstūmimas, atskyrimas nuo grupės.
 • grasinimai ar vertimas kaip nors elgtis ar ką nors daryti.
 • fizinės priekabės.
 • daiktų ar pinigų atiminėjimas, daiktų gadinimas.
 • patyčios telefonu ir internete.

Taikomi žingsniai:

 • žodinis įspėjimas;
 • korekcinis pokalbis bei tėvų informavimas;
 • elgesio aptarimas vaiko gerovės komandoje;
 • pokalbis su šeima;
 • elgesio korekcijų sutartis;
 • suspendavimo tvarka.

Jei norite susipažinti su detaliu programos žingsnių aprašymu, informuokite mokyklos psichologę el. paštu.

Rekomendacijos tėvams

 • Nedalyvavus situacijoje kartais sunku objektyviai ją įvertinti. Tokiais atvejais svarbiau ne ieškoti kaltų, bet su vaiku pasikalbėti apie konkretų netinkamą elgesį ir natūralias jo pasekmes.
 • Neurologiniai tyrimai rodo, jog kuo jaunesnis vaikas, tuo už pasekmių suvokimą atsakingi smegenų centrai mažiau išsivystę. Kad lavėtų vaiko gebėjimas suprasti, kaip netinkamas elgesys veikia kito jausmus, rekomenduojame ir jums visada aktyvinti šiuos centrus klausiant „o kaip tu jaustumeisi tokioje situacijoje?“, „kaip būtų galima pasielgti tinkamai?“
 • Kalbėdamiesi su vaiku padėkite jam atskirti patyčias nuo konflikto ir išmokti tai įvardinti.

1.4. Mobilieji įrenginiai ir it įranga

Mobiliųjų įrenginių naudojimas

 • Mokiniams naudotis mobiliuoju telefonu mokykloje ne ugdymo tikslais ugdymo veiklų ir pertraukų metu yra draudžiama.
 • Laikyti asmeninius mobiliuosius įrenginius mokiniai gali tik klasės dėžutėse. Būtina iš anksto pasirūpinti, kad telefonas neskambėtų ir nevibruotų (įjungta begarsė aplinka).
 • Jei mokinys mokykloje naudojasi telefonu draudžiamu metu, mokytojas ar administracijos darbuotojas turi teisę paimti telefoną iš vaiko ir grąžinti jį tik jo tėvams.
 • Jei tėvams prireikia susisiekti su vaiku jo buvimo mokykloje metu, prašome skambinti bendruoju mokyklos arba klasės telefonu.
 • Jeigu vaikui iškyla būtinybė susisiekti su tėvais jo buvimo mokykloje metu, vaikui leidžiama pasinaudoti jo mobiliuoju telefonu arba tėvams paskambina mokyklos darbuotojai.

IT įrangos naudojimas

 • Naudodamiesi IT įranga (tiek asmenine, tiek mokyklos) mokiniai privalo laikytis IT įrangos naudojimosi taisyklių, kurios sukurtos siekiant apsaugoti mokinius bei įrangą.
 • Mokinys ir jo tėvai atsako už įrangos sugadinimą ir privalo padengti jos remonto išlaidas.
 • Naudotis IT įranga, interneto ryšiu ir paleisti atitinkamas programas mokiniai gali tik ugdymo proceso metu, ieškant su ugdymo veikla susijusios informacijos ar atliekant mokytojo užduotus darbus. Asmeninis šių prietaisų naudojimas be mokytojo leidimo yra draudžiamas.
 • Draudžiama savavališkai keisti kompiuterių, operacinių sistemų ir tinklų konfigūraciją, paleisti programas, kurių nėra patvirtintų programų sąraše, taip pat atlikti kitus veiksmus be specialaus leidimo.
 • Mokykloje kalbame apie saugų elgesį virtualioje aplinkoje, tačiau mokykla negali ir nesiekia kontroliuoti kiekvieno individualiai. Jei vaikas nesilaiko mokyklos nustatytų taisyklių, apie tai informuojami tėvai. 
 • Mokiniams draudžiama dalyvauti neteisėtoje veikloje arba naršyti nelegalaus turinio puslapius, naudojantis tiek asmeniniu, tiek mokyklos turtu.
 • Mokyklos IT prietaisų naudojimas internetiniams žaidimams, vaizdo įrašų peržiūrai ir dalinimuisi, elektroninei prekybai yra draudžiamas.

2. UGDYMAS

2.1. Ugdymo principai

Dirbame pagal Lietuvos Priešmokyklinio ugdymo ir Pradinio ugdymo bendrąsias programas, taikome Šiaurės šalyse patikrintus ugdymo principus ir metodus.

Asmenybės ugdymas

Šiaurės licėjaus ugdymo sistema padeda vaikui augti pagarbiam, bendradarbiaujančiam, tobulėjančiam, kritiškai mąstančiam ir kūrybingam. Siekiama, kad kiekvienas mokinys žinotų savo teises ir pareigas, toleruotų skirtybes, formuotųsi tvirtas vertybines nuostatas, augtų atviras ir atsakingas. Mums svarbiausia – akademinių rezultatų ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių pusiausvyra.

Nuo 2018 m. dalyvaujame socialinio ir emocinio ugdymo programoje Lions Quest „Laikas kartu“. Ji padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką, išmokyti vaikus kelti pozityvius tikslus ir jausti įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Integruotas ugdymas

Šiaurės licėjuje priešmokyklinėje bei pradinėse klasėse nėra atskirų mokomųjų dalykų pamokų, nėra ir skambučių. Gyvenimas nėra padalytas į dalykus, todėl ir mokykloje mokomuosius dalykus integruojame. Planuojant ugdymo procesą, visi mokomieji dalykai tikslingai siejami tarpusavyje: tiek privalomi mokomieji dalykai, tiek neformalus ugdymas.

Mokykloje orientuojamasi į visapusišką vaiko ugdymą ir siekiama, kad jis ne tik gautų kuo daugiau žinių, bet ir – svarbiausia – įgytų praktinių bei socialinių įgūdžių, padedančių pritaikyti žinias kasdieniame gyvenime.  

Patirtinis ugdymas

Tai viena iš Šiaurės šalių ugdymo sistemos kertinių ašių. XXI a. ugdymas(is) turi būti grindžiamas tiriamąja mokinių veikla. Tai skatina juos būti aktyvius, motyvuotus ir įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Vaikai geriausiai išmoksta, kai patys tyrinėja, eksperimentuoja ir atranda.

Šiaurės licėjuje daug dėmesio skiriama patirtiniam ugdymui – ugdymo veiklos organizuojamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į asmeninę vaikų patirtį. Ši metodika padeda sužadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti jau turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis.

Phenomenon based learning (PhenoBL) ciklas

Kad mokiniai ateityje galėtų sėkmingai prisitaikyti prie greitai besikeičiančio pasaulio ir išmoktų realiame gyvenime spręsti kylančias problemas, ugdoma pagarba, bendradarbiavimas, tobulėjimas, kritinis mąstymas ir kūrybiškumas.

Šias vertybes Šiaurės licėjuje ugdome orientuodamiesi į šių dienų realijų tyrinėjimą. Sudarome sąlygas mokiniams patiems rinktis juos dominančius reiškinius, prisiimti atsakomybę už atliekamą reiškinio tyrinėjimo projektą, jį planuoti, imtis iniciatyvos dirbant komandoje. Baigtą projektą mokinys pasirinkta forma pristato mokyklos bendruomenei PhenoBL mokinių konferencijoje ir su mokytojo pagalba įsivertina darbą.

Esant Vyriausybės nutarimui dėl renginių apribojimo, mokinių konferencija gali būti nukelta 

arba atšaukta. Tokiu atveju gali būti organizuojamas projektų pristatymas virtualiu būdu.

PhenoBL veiklos įtraukiamos į visą ugdymo procesą, o darbų pristatymai vyksta du kartus per mokslo metus: vasario mėn. fenomenų (PhenoBL) pristatymai ir kovo mėn. mokinių konferencija.

Apie PhenoBL (Šiaurės licėjaus video): https://bit.ly/3cBbNOM.

Vaiko individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas

Mokytojai nuolat stebi mokymosi procesą:

 • kiekvienas mokinys skatinamas ne konkuruoti su kitais, o tobulėti;
 • nuolat stebima, fiksuojama ir skatinama individuali mokinio pažanga;
 • užduotys pagal poreikį diferencijuojamos;
 • taikomas „Siekiamybių laboratorijos“ metodas – mokiniai patys mokosi kelti tikslus, jų siekti ir reflektuoti;
 • teikiamas reguliarus grįžtamasis ryšys TAMO dienyne;
 • kas pusmetį mokinio pasiekimai aptariami su šeima.

Edukaciniai konkursai

Kitaip nei tradicinėse olimpiadose, edukaciniuose konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose dalyvauti gali visi mokiniai. Informacija apie vaikų amžiui ir gebėjimams aktualius konkursus su nuorodomis, kur rasti, jei norite pasitreniruoti namuose, pasidalina ir dalyvius registruoja klasės mokytojai. Konkursuose dalyvavimas yra savanoriškas.

Mums svarbu, kad mokiniai dalyvautų siekdami tobulėti, o ne konkuruoti su kitais. Siekiame sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokymosi motyvaciją. Konkursų dalyviai pasitikrina žinias, pakartoja mokomųjų dalykų medžiagą.

Kartais mokiniai dalyvauja konkursuose, kuriuose yra taikomas dalyvio mokestis. Apie artėjančius konkursus visada informuojame elektroniniu paštu. Mokestis už dalyvavimą pasirinktuose konkursuose pridedamas prie to mėnesio sąskaitos.

2.2. Visos dienos ugdymo modelis

Ugdomosios veiklos 2022–2023 m. m. vyksta nuo 8.30 iki 16.00 val.

Ugdomosios veiklos – tai turinys, apimantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir Pradinio ugdymo bendrąją programą, įskaitant anglų kalbą, meninę veiklą (integruota dailė, muzika ir šokis), fizinį lavinimą, skaitytojų klubą, kritinio mąstymo klubą („Kodėlčius“), saviugdą, robotiką ir programavimą.

Siekiant optimaliai paskirstyti krūvį ir užtikrinti ugdymo ir individualios pažangos stebėjimo bei vertinimo kokybę, 2021–2021 m. m. ištobulintas ugdymo modulis. Pagal jį su kiekviena klase dirba klasės mokytojas, jaunesnysis mokytojas ir mokytojai dalykininkai.

Skambučių mokykloje nėra, todėl mokytojas pats sprendžia, kiek kuriai veiklai ar užduočiai skirti laiko, kada mokiniams pailsėti. Taip pavyksta optimaliai paskirstyti krūvį.
Kad mokinys pasiektų aukščiausius asmeninius rezultatus, rekomenduojame dalyvauti visose ugdomosiose veiklose iki 16.00 val., o keliones planuoti tik per mokinių atostogas.

16.00–18.30 val. vyksta neformalus ugdymas – kūrybinės/ pažintinės/ mąstymo ugdymo veiklos arba mokyklos ir/ ar jos partnerių siūlomos veiklos, t. y. papildomas mokinio ugdymasis (būreliai).

Tikslus pietų pertraukos laikas pateikiamas klasės tvarkaraščiuose. Klasės tvarkaraščiu su kiekviena šeima pirmąją mokslo metų savaitę pasidalina klasės mokytojai el. paštu ir pateikia informaciją TAMO dienyne.

2.3. Neformalus ugdymas

Neformalusis ugdymas mokykloje papildo ugdimąją dalį ir yra orientuotas ne į profesionalių įgūdžių/ meistrystės sporte ar mene ugdymą, bet į bendrųjų kompetencijų (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, asmeninės ir iniciatyvumo bei kūrybingumo) stiprinimą per neformaliąsias veiklas.

Papildomi pasirenkami būreliai – į paslaugos kainą neįskaičiuoti nuo 16.00–18.30 val. Šiaurės licėjaus ir/ ar partnerių organizuojami būreliai. Būrelių pasiūla formuojama atsižvelgiant į bendruomenės poreikio apklausos rezultatus ir pristatoma mokslo metų pradžioje vaikams skirtos Būrelių mugės metu arba Šiaurės licėjaus bendruomenės naujienlaiškyje. Šeima atsakinga už vaiko motyvaciją lankyti pasirinktą būrelį, todėl renkantis būrelį rekomenduojame labiau atsižvelgti į vaiko polinkius, o ne savo lūkesčius. Esant poreikiui, kviečiame aptarti vaiko įsitraukimą su būrelio mokytoju.

Papildomų būrelių nepasirinkę vaikai dalyvauja kitose neformaliojo ugdymo veiklose su jaunesniuoju mokytoju arba neformalaus ugdymo veiklų koordinatoriumi (lauke arba mokyklos erdvėse).

2.4. Informacijos apie ugdymo turinį ir mokinio pasiekimus teikimo tvarka

Ugdymo turinys sudarytas remiantis Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis ir šiaurietiško ugdymo principais bei metodais. Informacijos apie mokinių pasiekimus ir ugdymo turinį pateikimo formos:

 • priešmokyklinių klasių reguliarus grįžtamasis ryšys https://www.classdojo.com;
 • 1–4 klasių reguliarus grįžtamasis ryšys TAMO dienyne;
 • 1–4 klasių pusmetinis grįžtamasis ryšys specialioje formoje TAMO dienyne.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Norėdami įsivertinti mokymosi pasiekimus, 4 klasių mokiniai kasmet dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.

Pagal mokyklos politiką, mokinių rezultatų nereitinguojame ir neviešiname. Mokytojai su mokiniais aptaria užduotis ir klaidas. Tėvams vaiko rezultatų analizė pristatoma individualaus pokalbio su klasės mokytoja mokslo metų pabaigoje metu.

Grįžtamasis ryšys individualių pokalbių ir susitikimų metu

Du kartus per metus, pasibaigus kiekvienam pusmečiui, vyksta individualūs tėvelių pokalbiai su klasės mokytoju (individualaus pokalbio trukmė iki 15 min.). Rekomenduojama, kad aptarime dalyvautų abu tėveliai. Esant poreikiui, galima su mokytoju susiderinti pokalbį nuotoliniu būdu.

Jų tikslas – aptarti:

 • mokinio pasiekimus ir susistemintą informaciją apie mokinio darbus;
 • stipriąsias ir tobulintinas vaiko mokymosi puses, individualius ugdymo(si) poreikius, rekomendacijas, ką reikėtų daryti, norint siekti ugdymo(si) pažangos ir progreso;
 • mokinio savijautą mokykloje.

Iškilus klausimams, probleminėms situacijoms kviečiame su mokytoju susitarti Jums patogų laiką ir susitikti pokalbiui mokslo metų eigoje. Nerekomenduojame kalbėtis apie vaiko pasiekimus ir ugdymo veiklą pertraukų metu, nes tas laikas skirtas mokytojui pasiruošti darbui.

2.5. Ugdymas nuotoliniu būdu

Šiaurės licėjaus direktorius, vadovaudamasis Vyriausybės nutarimais, sprendžia, kada ugdymas pradedamas/ stabdomas nuotoliniu būdu. Ugdymas nuotoliniu būdu prilygsta ugdymui gyvai. Bendruomenė apie tai informuojama nedelsiant el. paštu ir/ ar TAMO dienyne.

Ugdymo organizavimas mokykloje

1. Jei vaikui pasireiškia silpni peršalimo simptomai, pavyzdžiui, sloga, čiaudulys ar kt., rekomenduojame 1–2 dienas nevesti vaiko į mokyklą, likti namuose ir stebėti jo savijautą. Tėvams būtina apie vaiko savijautą pranešti klasės mokytojui (0–4 klasė, kad jis pats ir mokytojai dalykininkai galėtų paruošti vaikui savarankiško ugdymo(si) užduotis. Vaikas į bendras klasės veiklas nuotoliniu būdu nebus jungiamas.

2. Jei vaikas susirgo ir jam pasireiškia akivaizdūs peršalimo simptomai, pavyzdžiui, kosulys, temperatūra, sloga ir kt., ugdymo procesas neorganizuojamas. Jei po savaitės gydymo, vaikas dar negali grįžti į ugdymo procesą, tačiau jo savijauta leidžia mokytis, reikia susisiekti su klasės mokytoju (0–4 klasė) ir susiderinti hibridinio ugdymo galimybes. Mokytojai atsiųs savarankiško ugdymo(si) planą, užduotis ir teiks iš anksto sutartu laiku konsultacijas (ne daugiau kaip 3 konsultacijos per dieną).

3. Jei vaikas turi izoliuotis, tačiau nejaučia jokių peršalimo simptomų, jis bus jungiamas į hibridinio ugdymo veiklas. Tėvams būtina susisiekti su klasės mokytoju (0–4 klasė) ir sutarti dėl vaikui skirtų mokymo(si) priemonių pasiėmimo iš mokyklos ir dėl hibridinio ugdymo(si) tvarkaraščio (ne daugiau kaip 3 ugdomosios veiklos per dieną).

Ugdymas nuotoliniu būdu vyksta virtualioje erdvėje. Mokykla suteikia kiekvienam mokiniui prieigą prie Microsoft Office 365. Mokinys savo paskyrą naudoja ugdymo tikslais.

Mokiniai mokosi pagal nuotoliniam mokymosi būdui adaptuotus tvarkaraščius, dalyvauja mokytojų vedamose ugdymo veiklose, konsultacijose, dirba grupėse bei savarankiškai. Nuotolinio mokymosi tvarkaraščiais mokytojai su klase pasidalina iki mokymosi nuotoliniu būdu pradžios.

Mokiniai laikosi mokymosi nuotoliniu būdu taisyklių bei etikos: laiku prisijungia prie veiklų, dirba ramioje erdvėje, netriukšmauja, savarankiškai atlieka užduotis. Tėveliai pasirūpina, kad vaikas namuose turėtų darbo priemonę (kompiuterį, planšetę), užtikrinančią jo sklandų bendravimą nuotoliniu būdu. Svarbus sąmoningas tėvelių įsitraukimas į nuotolinį ugdymą: jei reikia, vaikui suteikiama pagalba išmokstant valdyti nuotolinio ugdymo sistemą ir pereinant prie nuotolinio ugdymosi tvarkos. Veiklų metu vaikas turi užduotis atlikti su mokytojo pagalba arba savarankiškai.

Mokymosi nuotoliniu būdu etika mokiniams: http://bit.ly/2INlrBl.

Grįžus prie mokymosi gyvai, asmeninį kompiuterį/ planšetę galima atsinešti į mokyklą, jei mokytojas į įprastas veiklas įtraukia užduočių virtualioje aplinkoje.

2.6. Bendros rekomendacijos ugdymui nuotoliniu būdu

Ypač svarbus mokyklos vertybių bei taikomų metodikų tęstinumas vaikams mokantis nuotoliniu būdu:

 • Savarankiškumo ugdymas. Sudarykime sąlygas vaikams būti kuo labiau savarankiškesniems, suteikime pareigų bei atsakomybių, lavinkime savitvarkos įgūdžius.
 • Patirtinė veikla. Skatinkime vaikus kasdienėje veikloje tyrinėti aplinką, sudarykime galimybę pastebėti, atrasti aplinkos reiškinius, sąvokas ir pan.
 • Integracija. Sudarykime sąlygas pastebėti daiktų ir reiškinių tarpusavio ryšius, siekime kasdieninės aplinkos reiškinius su mokomaisiais dalykais. Aktyviai pasidomėkite, kokia yra šios savaitės tema.
 • Skaitymo skatinimas. Mokykloje jau nuo priešmokyklinės grupės yra organizuojamas ,,Skaitytojų klubas“, kurio metu taikomos skaitymo strategijos. Vaikai skaito jiems įdomias ir jų skaitymo įgūdžius atitinkančias bei lavinančias knygas. Siūlome ir namuose skatinti vaikus skaityti knygas, organizuoti panašius Skaitytojų klubus, kai visa šeima skaito. Nepamirškime, kad tėvai yra geriausias pavyzdys.
 • Asmenybės ugdymas. Šiaurės licėjuje su mokiniais stengiamės išsiaiškinti kiekvieną gyvenimišką situaciją, atkreipti dėmesį į jausmus ir emocijas. Mokykla yra prevencinės programos Lions Quest „Laikas kartu“ dalyvė. Mokytojai natūraliai prisideda prie vaikų emocinio intelekto ugdymo savo pačių elgesiu, kalba ir pavyzdžiu. Tai, kaip tėvai elgiasi su vaikais ir tarpusavyje, vaikams nesąmoningai tampa gyvenimo norma, todėl skatiname tėvelius dažniau perskaitytas knygas, pamatytus filmus ar spektaklius su vaikais aptarti iš etinės perspektyvos.

3. PRAKTINĖ INFORMACIJA

3.1. Komunikacija su tėvais

Tam, kad tėvai gautų reikalingą informaciją, nuo šių mokslo metu atnaujiname informacijos sklaidos kanalus. Tėvus informacija apie mokyklą pasiekiami šiais būdais: 

1.Interneto puslapis siaureslicejus.lt ir socialiniai tinklai:

 • Puslapio siaureslicejus.lt vidinė prieiga tik mokyklos bendruomenei, kurioje rasite naujausią informaciją apie mokyklos veiklas, ugdymo, neformaliojo švietimo, renginių, konkursų, projektų ir sveikatos naujienas.
  Prieigos nuoroda tėvams: https://www.siaureslicejus.lt/vidine-prieiga-teveliams/
  Prisijungimo vardas: esusiaurietis
  Slaptažodis: mokytisgera2022
 • Klasės grupėsFacebook“. Mokslo metų pradžioje kiekvienos klasės mokytojai naujus ir esamus tėvelius prijungia į vaiko klasės feisbuko grupę, kurioje bent kartą per savaitę tėvams bus pateikiamos nuotraukos ir trumpi aprašymai klasės veiklų. Klasių feisbuko grupės uždaros 

 • Šiaurės licėjaus puslapis Facebook, Instragram, LinkedIn ir TikTok 

2. Elektroninis dienynas TAMO. Vaiko pažymių, namų darbų, pamokų lankomumo, pagyrimų, pastabų, pusmečių/trimestrų informacija realiu laiku. 

3. Naujienlaiškiai tėvams su svarbia ugdymo, neformaliojo švietimo ir kt. informacija. 

4. Ugdymo vadovų ir mokytojų laiškai, klasės ir individualūs susitikimai. 

3.2. Mokslo metai, atostogos

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

 • 0–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 11 d. (2 savaitės)
Žiemos (Kalėdų) atostogos2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. (2 savaitės)
Žiemos atostogos2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. (1 savaitė)
Pavasario (Velykų) atostogos2023 m. balandžio 10 d. – balandžio 14 d. (1 savaitė)
Vasaros atostogos 0–4 klasių mokiniams2023 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius:

PusmetisPradžiaPabaiga

1-asis pusmetis

0–4  klasė

2022 m. rugsėjo 1 d.2023 m. sausio 31 d.

2-asis pusmetis

0–4  klasė

2023 m. vasario 1 d.2023 m. birželio 15 d.

3.3. Didžiosios bendruomenės šventės

Mokyklos bendruomenės šventės yra metinės šventės, į kurias kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai. Prašome iš anksto susiplanuoti ir dalyvauti mokyklos renginiuose. Karantino atveju šventės gali būti atšaukiamos arba perkeliama šventės data.

Šventės

 • Rugpjūčio 30 d. Naujoko diena priešmokyklinių, pirmų klasių ir atvykstantiems iš kitų mokymosi įstaigų mokiniams.
 • Rugsėjo 1 d. Mokslo metų pradžios šventė.
 • Gruodžio 15 d. Kalėdinių filmų festivalis.
 • Kovo 21 d. PhenoBL mokinių konferencija.
 • Birželio 15 d. Mokslo metų baigimo šventė.

3.4. Tėvų taryba

Puoselėjant bendruomeniškumą, tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą yra reikšmingas. Šiuo tikslu kasmet suformuojama Tėvų taryba.

Tėvų tarybos tikslas – skatinti mokykloje bendruomeniškumą, prisidėti idėjomis ir projektais, padėti organizuoti mokyklos renginius. Ji taip pat veikia kaip padedantysis organas ekstremaliose situacijose.

Tėvų taryboje, kuri susitinka 6–8 kartus per mokslo metus, dalyvauja po vieną kiekvienos klasės metams išrinktą atstovą. Atstovų rinkimai vyksta kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį. Dalyvavimas Tėvų tarybos veikloje yra savanoriškas.

Apie Tėvų tarybos veiklą ir sprendimus klasių atstovai teikia grįžtamąjį ryšį klasės nariams pasirinktu būdu.

Su Tėvų taryba tiesiogiai bendrauja Šiaurės licėjaus vadovai.

3.5. Susirinkimai ir susitikimai su administracija

Šeimos vakarai – tai 1–2 kartus per metus vykstantys tėvų susitikimai klasėse, kuriuos pagal poreikį organizuoja klasės mokytoja. Jų metu aptariami svarbūs klasės įvykiai, atsakomi tėvams rūpimi klausimai. Informaciją apie kiekvieną tėvų susitikimą klasėje (šeimos vakarą) gausite atskiru laišku.

Jei administracijos darbuotojai kviečia tėvus pokalbiui, bet šeima siūlomu laiku negali dalyvauti, už susitikimo inicijavimą artimiausiu metu atsakingi tėvai.

3.6. Lankomumas ir susiję susitarimai

Ligos ir sveikata

 • Mokyklą lanko tik sveiki vaikai. Neštis į mokyklą vaistinius preparatus dėl mokinių saugumo griežtai draudžiama.
 • Mokyklos veiklose negali dalyvauti vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ir kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
 • Jei vaikas vėmė daugiau nei vieną kartą per paskutines 24 valandas, prašome jį palikti namuose, kol gerai jausis ir nebeturės simptomų.
 • Vaikui susirgus prašome telefono skambučiu informuoti klasės mokytoją iki veiklų klasėje pradžios.
 • Susirgus užkrečiamomis ligomis (roto virusas, koronavirusas, skarlatina, vėjaraupiai, pedikuliozė ir pan.), prašome apie tai kuo skubiau pranešti telefono skambučiu mokytojai ir mokyklos administratorei, kad mokykla apie tai, laikydamasi konfidencialumo, galėtų informuoti bendruomenę bei dezinfekuoti patalpas.
 • Vaikus periodiškai tikriname dėl galimo užsikrėtimo pedikulioze. Tikrinimas gali būti organizuojamas po atostogų arba paaiškėjus nors vienam užsikrėtimo atvejui.

Atostogos ir ugdymo veiklų lankomumas

 

Šeimos atostogas prašome planuoti mokinių atostogų metu. Jei tenka išvykti ugdymo proceso metu, prašome administracijoje užpildyti prašymą su įsipareigojimu nedalyvavimo ugdymo procese laikotarpiu mokyti vaiką savarankiškai.

Ugdymo procesas vyksta iki 16.00 val. Neformalaus ugdymo veiklas už mokyklos ribų prašome planuotis po 16.00 val. Jei vaikui tenka išvykti ugdymo proceso metu, už kokybišką praleistų veiklų turinio perteikimą vaikui atsakingi tėvai.

Atvykimas ir išvykimas

 • Mokyklos darbo laikas 7.00–19.00 val. darbo dienomis. Kitu laiku patekimas į mokyklą nėra galimas.
 • Mokiniai į mokyklą renkasi nuo 7.30 val. iki 8.30 val. Prie įėjimo budi apsaugos darbuotojas. Pirmomis savaitėmis prie įėjimo mokinius pasitinka mokyklos darbuotojai ir palydi į rūbines.
 • Tikime, kad mokyklą lankantys vaikai yra savarankiški, tad rūbinėje nusirengia patys.
 • Tėvelius kviečiame laikytis KISS&RIDE tvarkos, greitai ir saugiai išleidžiant vaiką pažymėtose vietose. Nuo jūsų vairavimo ir parkavimo įpročių prie mokyklos priklauso mūsų vaikų saugumas. Prašome stebėti kelio ženklus ir laikytis saugaus greičio.
 • Į mokyklos pastatą vaikai įeina ir/ ar išeina su aktyvuotu moksleivio pažymėjimu. Jei norite registruoti naują moksleivio pažymėjimą (pavyzdžiui, vietoje vaiko sugadinto ir/ ar pamesto) kreipkitės į klasės mokytoją.
 • Jeigu atvykęs mokinys su savimi neturi moksleivio pažymėjimo, jis bus įleidžiamas tik susisiekus su klasės kuratoriumi arba informavus mokyklos apsaugos darbuotoją. Tėvelių prašome priminti, prieš vaikui išlipant iš automobilio/ išeinant iš namų, pasitikrinti, ar jis turi moksleivio pažymėjimą.
 • Apie prarastą moksleivio pažymėjimą nedelsiant informuokite klasės mokytoją ir mokyklos administratorę.
 • Suaugusieji, kurie nesusitarę dėl susitikimo ir kurių nepasitinka mokyklos darbuotojas, į mokyklą įleidžiami nebus.
 • Jeigu prireiktų susisiekti, prie įėjimo galėsite rasti informaciją su administracijos kontaktais.
 • Jeigu atvykstate susitikti su klasės ir/ ar dalyko mokytoju, Jus turi pasitikti mokyklos darbuotojas, su kuriuo tarėtės dėl susitikimo.
 • Jeigu kiltų neaiškumų, prie įėjimo visada budi apsaugos darbuotojas.
 • Mokiniai atvykti į mokyklą gali ir (ne)motorinėmis transporto priemonėmis. Jas palikti turi tam skirtoje vietoje. Primename, kad mokykla neatsako už mokyklos teritorijoje paliktų transporto priemonių saugojimą.
 • Prašome atkreipti dėmesį į ugdymo pradžios laiką jūsų klasėje ir nevėluoti.
 • Prašome gerbti mokytojus ir pasiimti vaiką iš mokyklos laiku, t. y. pirmadieniais – ketvirtadieniais iki 18.30 val., o penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis iki 18.00 val. Esant nenumatytoms aplinkybėms, tėvai visada turi įspėti mokytoją, kad vėluojama ir kiek laiko. Vėluojant pasiimti vaiką, mokamas 30 Eur vėlavimo mokestis už kiekvieną pavėluotą valandą. Vėlavimo atveju pasirašytinai užpildoma Šiaurės licėjaus vaiko pasiėmimo forma.
 • Norėdami, kad vaiką iš mokyklos reguliariai pasiimtų trečias asmuo, administracijoje užpildykite prašymą ir informuokite klasės mokytoją. Esant vienkartiniems atvejams, apie tai, kad vaiką pasiims trečias asmuo, būtinai praneškite raštu (telefono žinute arba el. paštu) klasės mokytojui.
 • Jei jūsų vaikas jau pakankamai savarankiškas, kad iš mokyklos eitų be suaugusiojo palydos, užpildykite prašymą ir informuokite klasės mokytoją.
 • Mokytojos neturi galimybės palikti prižiūrimos klasės ir palydėti jūsų vaiko asmeniškai iki taksi ar stotelės. Jei nerimaujate, kad vaikas savarankiškai iki sutartos vietos nueiti negali, šeimoje prašome paieškoti kitų sprendimų.

3.7. Pasiruošimas mokyklai

Iki mokslo metų pradžios prašome sutvarkyti šiuos dokumentus:

 1. Patikrinti vaiko sveikatą. Vaikai, atvykstantys iš kitų mokyklų, sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 1 d. Sveikatos pažymėjimai elektroninėje sistemoje turi atsirasti iki rugsėjo 15 d. Neliko popierinės vaiko sveikatos pažymėjimo formos, todėl spausdinti pažymėjimo iš esveikata.lt arba prašyti daktaro pateikti  ją nereikia. Stebėti vaiko sveikatos pažymėjimo galiojimo laiką galite esveikata.lt.  Neturint galimybės daktarui pateikti pažymos kviečiame kreiptis į sveikatos priežiūros specialistę Karoliną el. p. [email protected].

 2. Pasirūpinti, kad iš ankstesnės ugdymo įstaigos vaikas būtų išregistruotas ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.

Po priešmokyklinės klasės norėdami tęsti mokslą Šiaurės licėjuje iki kovo 1 d. informuokite el. paštu [email protected]

Broliams ir sesėms į naujai formuojamas priešmokyklines klases yra taikoma pirmenybė. Norėdami pasirašyti sutartį, kreipkitės iki kovo 1 d. el. paštu [email protected]

Kompensacija už ugdymą priešmokyklinukams

100 Eur kompensacija už ugdymą skiriama tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams. Nevalstybinė švietimo įstaiga su vienu iš tėvų ar globėjų ir Savivaldybės administracijos direktoriumi ar kitu jo įgaliotu asmeniu elektroninėje sistemoje sudaro trišalę mėnesinio mokesčio kompensavimo sutartį, kurią pasirašo elektroniniu parašu. Norėdami gauti kompensaciją, tėvai iki rugpjūčio 27 d. el. paštu [email protected] turi pateikti vieno iš tėvų ir vaiko asmens kodus.

3.8. Ugdymo priemonės

Mokykla suteikia visas ugdymo procese naudojamas priemones:

 • vadovėlius, užduočių sąsiuvinius, skaitmeninio turinio prieigas (mokiniui pametus pirmąjį vadovėlį ar papildomų užduočių sąsiuvinį, antrą egzempliorių mokykla suteikia mokamai). Už mokyklos suteiktų priemonių tausojimą atsakingas mokinys. Kompensuoti mokinio pamestas ar sugadintas priemones įsipareigoja mokinio tėvai.
 • bendras klasės priemones kūrybiniams darbams (piešimo priemonės, spalvotas popierius ir pan.).

Visi su mokymusi susiję daiktai (vadovėliai, pratybos ir pan.) paliekami mokykloje, tačiau, esant poreikiui, vadovėlius ir pratybas savaitgaliui galima neštis namo. Mokslo metų pabaigoje visus vadovėlius mokinys privalo grąžinti mokytojui. 

Šeimai lieka pasirūpinti:

 • kuprine (kuprinė reikalinga sportinei aprangai, gertuvei, asmeninėms rašymo priemonėms įsidėti, žygiams. Vadovėlių kas dieną neštis nereikia);
 • penalu su priemonėmis: žirklėmis, liniuote, klijais, pieštukais, flomasteriais, rašaliniu plunksnakočiu. Jei vaikas kairiarankis, reikalingas specialus rašiklis. (Priešmokyklinėje klasėje ir pirmos klasės pirmą pusmetį rašome paprastais pieštukais.)
 • nedūžtančia gertuve;
 • uniforma;
 • sporto apranga ir avalyne;
 • tinkamais lauko drabužiais.

3.9. Asmeniniai daiktai

 • Visi asmeniniai daiktai ir žaislai ugdymo(si) proceso metu yra laikomi spintelėse ir naudojami tik pertraukų metu. Rekomenduojame vertingų ir brangių daiktų į mokyklą nesinešti, nes atskiras jų saugojimas nėra numatytas ir mokykla už juos neatsako.
 • Elektroniniai įrenginiai (įskaitant išmaniuosius laikrodžius) nesinešami arba laikomi spintelėse arba kuprinėse išjungtu garsu iki ugdymo proceso pabaigos.
 • Prašome atkreipti dėmesį, kad ugdymo proceso metu mokytojos dėmesį skiria mokiniams ir dažniausiai negali atsiliepti į jūsų skambučius ar žinutes. Skubiu atveju kontaktuokite per mokyklos administratorę. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mokiniai jau turi būti savarankiški, tad pasirūpintų asmeniniais daiktais, jų paieška, apsirengimu einant į lauką yra jų, o ne mokytojų atsakomybė.

Radiniai

 • Pasibaigus dienai visus surastus daiktus surenkame ir sudedame į radinių spintą.
 • Kad pamestus daiktus būtų lengviau surasti, prašome visus mokinių daiktus sužymėti (užrašant vardą ir pavardę). 
 • Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį nesuradę šeimininko daiktai iš radinių spintos yra atiduodami labdaros organizacijoms, o uniformos – padedamos į Uniformų dalybų spintą.
 • Mokykime vaikus būti atsakingais už savo asmeninius daiktus.

3.10. Mokyklinė ir lauko apranga

Mokyklinė apranga mokykloje dėvima visus mokslo metus, išskyrus paskutinį mėnesio penktadienį ir mokinių atostogas, kai vyksta stovyklos.

 • Mergaičių apranga komplektavimui savo nuožiūra: polo marškinėliai, sijonas, kelnės, suknelė, „bomber“ tipo švarkelis, „cardigan“ tipo megztinis. Dėvint sijoną rekomenduojamos kūno, baltos, pilkos ar juodos spalvos pėdkelnės ar kojinaitės. Galimi ne itin ryškūs raštai.
 • Berniukų apranga komplektavimui savo nuožiūra: polo marškinėliai, kelnės, „bomber“ tipo švarkeliai, „cardigan“ tipo megztinis.
 • Patogi vidinė avalynė turėtų derėti prie mokyklinės aprangos.
 • Uniformą bendruomenės nariai gali užsisakyti bet kuriuo metu puslapyje https://unicornuniform.lt/. Uniformos užsakymas ir atsiskaitymas vyksta tiesiogiai su tiekėju.
 • Užsisakius vasaros antroje pusėje yra tikimybė, kad uniforma vėluos ir rugsėjo pirmąją neturėsite kuo pasipuošti. Todėl rekomenduojame pasirūpinti iš anksto ir uniformą užsisakyti iki liepos 1 d.
 • Kiekvieną dieną mokykloje turime vilkėti bent viršutinę uniformos dalį su logotipu.
 • Švenčių metu privaloma vilkėti pilną uniformos komplektą.
 • Tausodami aplinką ir rūpindamiesi tvarumu, išaugtomis mokyklinėmis uniformomis dalinamės. Išaugtą tvarkingą uniformą galite palikti Uniformų dalybų spintoje.

Papildoma apranga/ avalynė

Judėjimas ir aktyvi fizinė veikla yra naudinga smegenims. Mokslininkų įrodyta, kad aktyvi fizinė veikla bent 20 minučių per dieną daro tiesioginę įtaką ugdymo(si) rezultatui. Tad į lauką einame kiekvieną dieną.

 • Lauko rūbai: lauko apranga lauko žaidimams ir buvimui lauke (prieš eidami į lauką persirengsime), apsiaustai nuo lietaus ir guminiai batai (jie bus reikalingi lietingu oru, išeinant už mokyklos teritorijos ribų), žiemos metu – šalčiui ir drėgmei atspari apranga.
 • Žiemą mokiniai gali atsinešti roges ar čiuožimo lentas, o šiltuoju sezonu – paspirtukus ar kitas saugias transporto priemones. Jomis mokyklos teritorijoje ir vykstant už mokyklos ribų dėl vaikų saugumo leidžiama naudotis tik dėvint šalmą.
 • Sportinė apranga ir sportiniai bateliai (kūno kultūros pamokoms);
 • Šokiams: šokių bateliai („češkės“ ar pan.).

3.11. Maitinimas

Maisto kokybė ir atitikimas reikalavimams

 • Mokinių meniu sudaromas dietisto ir suderinamas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) – maisto porcijos atitinka visas energetines ir kaloringumo normas ir yra pritaikytos šiam amžiaus tarpsniui.
 • Maistas vaikams tiekiamas 3 kartus per dieną. Vilniaus mokykloje vaikai už maitinimą mokyklos valgykloje atsiskaito savarankiškai tik su moksleivio pažymėjimais ar banko kortelėmis. Maisto kaina tėvams pridedama prie bendros sąskaitos už ugdymą.
 • Šiaurės licėjaus vaikai būna visą dieną, todėl tinkamas maisto režimas labai svarbus. Pusryčius ar pavakarius valgo ne visi, o pietus – visi mokyklos vaikai.
 • Jei pasikalbėję su vaiku ir jo mokytoju manote, kad vaikui maisto nepakanka, vaikas visada turi galimybę įsigyti dvigubą porciją.
 • Valgiaraštis keičiamas atsižvelgiant į sezoniškumą. Apie pasikeitusį valgiaraštį informuojame bendruomenės naujienlaiškyje.
 • Alergijų ar virškinimo sutrikimų turintiems vaikams pateikus gydytojo pažymą maistas gaminamas pagal specialius meniu, kurie sudaromi atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius. Tėvai individualiai kreipiasi į klasės mokytoją ir į paslaugos tiekėjus [email protected] Alergiškiems vaikams, kuriems dauguma dienos patiekalų turi būti gaminama individualiai, kaina pagal atskirą rašytinį susitarimą yra derinama individualiai su paslaugos tiekėjais.
 • Mokiniai priešpiečiams dėžutėse gali atsinešti šviežių mėgstamų vaisių arba daržovių, sveikų užkandžių.
 • Mokykloje skatiname sveiką mitybą, tad į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą, šokoladinius varškės sūrelius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus, sultis bei traškučius.
 • Mokytojai turi teisę konfiskuoti į mokyklą atsineštus nesveikus maisto produktus ir grąžinti juos tik tėvams.

Maitinimo užsakymo ir atšaukimo tvarka

 • Tam, kad mūsų maitintojas galėtų valdyti maisto užsakymo srautus, iki rugpjūčio pabaigos mokyklos administracija paprašys užpildyti bendruomenės naujienlaiškyje esančią maitinimo užsakymo formą, nurodant, kuriuos dienos maitinimus (pusryčiai, pietūs, pavakariai) renkatės ir, jei vaikas turi, pažymint alergijas.
 • Jei vaikas neatvyksta į mokyklą, informuoti reikia tik klasės mokytoją arba kuratorių.

Atsiskaitymo už maitinimą tvarka, e-piniginės aktyvavimas (informacija TIK Vilniaus tėvams)

 • Mokykloje vaikas gali atsiskaityti tik su elektroniniu moksleivio pažymėjimu ir/ ar lipduku, pakabuku, apyranke, į kuriuos yra aktyvuota „Eurofondas“ e-piniginė (http://eurofondas.lt/moksleivio-e-pinigine/) ar banko kortelėmis.
 • Tėveliai užsiregistruoja į www.eurofondas.lt ir aktyvuoja jau turimą elektroninį moksleivio pažymėjimą, pasipildo e-piniginę ar internetu įsigyja norimą atsiskaitymo priemonę.
 • Papildoma atsiskaitymo priemonė neturi galiojimo laiko, o moksleivio pažymėjimo galiojimas nurodytas ant kortelės. Pametus atsiskaitymo priemonę, ją reikia užblokuoti. Visi likę pinigai saugomi elektroninėje piniginėje.
 • Tėvai mato dienos meniu valgiaraštį www.eurofondas.lt puslapyje bei mobiliajame telefone, gali iš anksto nuspręsti ir pasitarti su vaiku, ką vaikas valgys.
 • Vaikas valgyklos darbuotojai pasako, ką išsirinko ir priglaudžia atsiskaitymo priemonę prie skaitytuvo. Tėvai mato, ką vaikas pirko, kiek mokėjo, kiek atskiras produktas kainavo. Taip pat yra galimybė gauti pranešimus į telefoną, kada vaikas pavalgė, ar vaikui pakanka pinigų.
 • Papildyti atsiskaitymo priemonę galima tiek valgykloje, tiek per e-bankininkystę.

Dalinis pietų kompensavimas priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams

Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams Vilniaus miesto savivaldybės kompensacijos pusryčiams, pietums ir pavakariams mokykloje bus skiriamos be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl kompensacijų maitinimui mokykloje skyrimo. Tėvai turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

Kompensacijų dydis, skiriamas maitinimui mokykloje – 1,80 Eur.

Gimtadienių šventimas ir saldumynai

Gimtadienių šventimas kiekvienoje klasėje turi savas tradicijas. Gimtadienio vaišės galimos, tačiau jos turi atitikti sveikos mitybos rekomendacijas.

Prašome nesinešti gimtadienio dovanų į mokyklą.

3.12. Logopedo, socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijų tvarka

Logopedas ir specialusis pedagogas

Mokslo metų pradžioje logopedas/ spec. pedagogas atlieka logopedinį priešmokyklinukų, pagal poreikį 1-ų klasių mokinių patikrinimą ir pakartotinai atlieka vertinimą vaikų, kurie 2020–2021 m. m. lankė Šiaurės licėjuje logopedinius užsiėmimus, ir rekomenduoja konsultacijas vaikams, kuriems jos reikalingos (rekomendacija tėvams pateikiama el. paštu arba TAMO dienyne). Logopedas vertina vaikų kalbos raidą, o spec. pedagogas – skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžius. 

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas pastebi mokykloje kylančias socialines-pedagogines problemas, jas sprendžia kartu su mokiniu, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, ieškant socialinių, pedagoginių problemų prevencijos ir/ ar sprendimo būdų. Matydamas poreikį, inicijuoja individualias konsultacijas su mokiniais ir tėvais.

Socialinio pedagogo konsultacijos nemokamos.

Individualios konsultacijos mokamos: logopedo 16 Eur – 30 min., spec. pedagogo – 18 Eur – 45 min.). Vaikai, turintys PPT išvadas ir rekomendacijas, kuriose nurodytas spec. pedagogo poreikis, konsultuojami nemokamai.

Psichologas

Klasėje esant elgesio problemų, mokytojas inicijuoja psichologo konsultacijas ir/ ar klasės stebėseną.

Mokslo metų eigoje per pusmetį yra galimybė gauti 3 nemokamas psichologo konsultacijas. Tolimesnės individualios psichologo konsultacijos (pasirinktos tėvų iniciatyva ar pagal elgesio korekcijų sutartį) – mokamos (35 Eur – 45 min.).

3.13. Ekskursijos ir kelionės

Mokykla skatina mokytojus Vilniaus mieste numatyti nemokamas ekskursijas ir/ ar keliones arba pasinaudoti Kultūros paso teikėjų paslaugomis.
Daugiau apie Kultūros pasą:

https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai.

Už ugdymo proceso metu numatytas mokamas ekskursijas ir/ ar keliones moka tėvai. Mokestį už ekskursiją ir/ ar kelionę Vilniaus mieste tėvai perduoda klasės mokytojui, kuris tiesiogiai atsiskaito su šių paslaugų teikėju. Mokestis už ekskursiją ir/ ar kelionę už Vilniaus miesto ribų bus pridėtas prie to mėnesio sąskaitos.

Saugumas ekskursijų ir kelionių metu

 • Į išvykas Vilniaus mieste mokiniai vyksta su mokytojų priežiūra, tėvai sutikimą yra davę pasirašydami mokymo(si) sutartį.
 • Į išvykas už Vilniaus miesto ribų mokiniai vyksta tik su mokytojų priežiūra prieš tai gavus atskirą tėvų raštišką sutikimą (prieš išvyką išsiunčia klasės mokytojas).

3.14. Mokėjimai

 • Šeima mokėjimus atlieka pagal el. paštu gautą sąskaitą.
 • Negavus sąskaitos iki 10 einamojo mėnesio dienos, prašome apie tai informuoti adresu [email protected]
 • Sąskaitos turi būti apmokamos iki jose nurodyto laiko. Savo įsipareigojimus vėluojanti įvykdyti šeima kviečiama aptarti situacijos į mokyklos administraciją.
 • Mokyklos siunčiamoje sąskaitoje gali būti įtraukti mokesčiai, pavyzdžiui, už papildomas logopedo ir psichologo paslaugas, edukacinius konkursus ir ekskursijas.
 • Už uniformą, elektroninį moksleivio pažymėjimą ir papildomai pasirenkamus neformalaus ugdymo būrelius šeima atsiskaito tiesiogiai su šių paslaugų teikėjais.

3.15. Parama

Šiais metais kviečiame 1,2 proc.skirti mūsų neformalaus ugdymo veiklų organizatoriams VšĮ „Trys banginiai“. Surinktas lėšas skirsime būrelių ir stovyklų Šiaurės licėjuje organizavimo reikmėms. Paramą galite skirti kiekvienais metais. Patogiausia tai padaryti per elektroninę VMI sistemą. 

VšĮ „Trys banginiai“ paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 305912941.

4. KONTAKTAI

Informacija apie mokyklos aktualijas dalinamės kassavaitiniuose bendruomenės laiškuose – naujienlaiškiuose.

Metų pabaigoje kviečiame bendruomenės narius atlikti apklausą, kad planuodami kitus mokslo metus galėtume atsižvelgti į jūsų pasiūlymus bei pastabas.

Esant poreikiui Tėvų gidas atnaujinams ir/ ar papildomas kas pusmetį.

Administratorė

Viktorija Mikšienė

[email protected]

+37062673254

Pradinio ugdymo vadovė

Nomeda Kasperavičienė

[email protected]

+370 604 02 645

  

Ugdymo strategijos vadovas

Albertas Lakštauskas

[email protected]

+37061510795

  

Neformaliojo ugdymo koordinatorė

Karolina Motiejūnaitė

karolina.mot[email protected]

+37068298229

Psichologė

Edita Špukienė

[email protected]

Soc. pedagogė

Renata Petrėnaitė

[email protected]

Spec. pedagogė/ logopedė

Monika Andriulionienė

[email protected]

Kviečiame susisiekti su mumis, jei turite klausimų ar pasiūlymų.
Visada ieškome sprendimų, kad mūsų bendradarbiavimas su jūsų šeima pateisintų lūkesčius. Į Jūsų laiškus atsakome per 24 valandas.

  Add a header to begin generating the table of contents