fbpx

Privatumo politika

 Šiaurės licėjus (toliau – Duomenų valdytojas; Mokykla) šioje Privatumo politikoje siekia skaidriai informuoti, kaip tvarkomi asmens duomenys naudojantis internetine svetaine www.siaureslicejus.lt.

Privatumo politika taikoma, kai lankotės internetinėje svetainėje ir kitais Privatumo politikoje nurodytais atvejais, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Privatumo politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.

Duomenų valdytojas, jo rekvizitai:

Duomenų valdytojas, jo rekvizitai:

 • UAB Mokykla Šiaurės licėjus
 • Įm. k. 305913274

 • Buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13-3, LT-09311 Vilnius.
 • Tel. +370 693 24 396
 • El. paštas: [email protected]; [email protected]
 • Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai

Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis į Mokyklos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected].

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai, saugojimo terminai

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

1. Individualios konsultacijos apie Mokyklą organizavimas

– Vardas ir pavardė;

– Tel. Nr.;

– El. paštas;

– Mokykla (Vilniaus ar Kauno)

– vaiko (-ų) amžius.

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – sutikimas*

3 mėnesiai

2. Vaiko kandidatūros svarstymas dėl priėmimo į Mokyklą

Vaiko:

– Vardas ir pavardė

– gimimo data

– miestas

– klasė

– bendra informacija apie vaiką: charakteris, stiprybės, pomėgiai, adaptacija ankstesnėje įstaigoje, elgesys, emocinė raiška, turėtos problemos ir t.t.

– vaikui diagnozuoti sutrikimai

Anketą pildančio asmens:

– vardas ir pavardė

– el. paštas ir tel. Nr.

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – sutikimas*

BDAR 9 str. 2 dalies:

a) punktas – sutikimas*

Vaiko nepriėmus, duomenys ištrinami

Susitarus dėl vaiko priėmimo,  duomenys saugomi kol vaikas lanko Mokyklą

3. Tiesioginė rinkodara

– El. pašto adresas

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – sutikimas*

3 metai nuo naujienlaiškio atidarymo

4. Naršymo patogumo gerinimas, lankomumo analizė, reklaminių pasiūlymų teikimas

Slapukų duomenys

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – sutikimas* (sutikimas dėl slapukų patalpinimo duomenų subjekto įrenginyje).

Priklauso nuo konkretaus slapuko (žr. slapukų įrankį)

 * – informuojame, kad galite bet kada atšaukti duotą sutikimą kreipdamiesi el. p. [email protected], o sutikimą dėl slapukų galite atšaukti svetainės apačioje paspaudę „Slapukų nustatymai“, atžymėdami anksčiau pažymėtas varneles;

Ar asmens duomenų pateikimas yra būtinas

Tais atvejais, kai Mokykla asmens duomenis tvarko sutikimo pagrindu, duomenų pateikimas nėra būtinas – tai Jūsų pasirinkimas. Nepateikus duomenų tiesiog negalėsite užsiregistruoti į individualią konsultaciją apie Mokyklą, vaiko kandidatūra negalės būti svarstoma, negausite naujienlaiškių, nesutikus dėl slapukų negalėsime gerinti naršymo patogumo, analizuoti lankytojų srauto ir pateikti reklaminių pasiūlymų.

Kam asmens duomenys gali būti perduodami

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., IT paslaugų tiekėjams, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančiai įmonei, kitas mums reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims: konsultantams, buhalteriams, auditoriams, teisininkams ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų interesus. Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos „Alma littera“ grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti / perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz. Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

Jūsų teisės Mokyklai tvarkant Jūsų duomenis

Duomenų subjektas (asmuo), kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia Privatumo politika. 

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 

 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.

 • Reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);

Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis.

 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tai techniškai yra įmanoma, galite prašyti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

Turite teisę nesutikti, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu [email protected]. Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą, taip pat vykdant teisės aktuose numatytas pareigas.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Pilna Mokyklos Privatumo politika

Tuo atveju, jei domina Mokyklos pilna Privatumo politika ir norite sužinoti, kaip Mokykla tvarko asmens duomenis sutarus dėl vaiko priėmimo, ją galite rasti čia: https://www.siaureslicejus.lt/lt/papildomi-puslapiai/privatumo-politika

Baigiamosios nuostatos

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus atsiųsdami informacinį naujienlaiškį, taip pat ją paskelbsime mūsų internetinėje svetainėje.

Paskelbta 2022 m. vasario 2 d.

  Add a header to begin generating the table of contents