VISOS DIENOS MOKYKLA KAUNE IR VILNIUJE

VISOS DIENOS MOKYKLA KAUNE IR VILNIUJE

Mokykla, sukurta vaikams!

Dirbame pagal Lietuvos Pradinio ugdymo bendrąją programą, taikome Šiaurės šalių ugdymo principus ir efektyviausias metodikas, todėl „Šiaurės licėjaus“ mokiniai pasiekia aukščiausius asmeninius rezultatus. 

 

Visos dienos mokykla

Šiuolaikiniams vaikams ir jų užimtiems tėvams

Nuo 8.30 iki 16.00 mokykloje vyksta ugdomosios veiklos.

Skambučių mokykloje nėra, todėl mokytojai turi galimybę spręsti pagal poreikį kiek kuriai veiklai ar užduočiai skirti laiko, o kada mokiniams pailsėti. Taip pavyksta optimaliai paskirstyti krūvį atsižvelgiant į vaikų poreikius ar tos dienos savijautą.

Ugdomosios veiklos – tai integruotas turinys, apimantis pagal Bendrąją pradinio ugdymo programą privalomus mokomuosius dalykus (matematiką, lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą ir kt.) ir papildomus įtraukaus ugdymo(si) įrankius: skaitytojų klubą, robotiką ir(arba) programavimą, įdomiąsias valandėles ir saviugdą. 

Kiekvienoje klasėje kasdien organizuojami saviugdos užsiėmimai. Mokiniams nereikia atlikti užduočių namie, jie visada gali pasikonsultuoti su mokytojais ir dalykų specialistais. 

16.00–18.30 mokyklos partnerių siūlomos veiklos ir būreliai (programavimas, krepšinis, keramika, aikido ir pan.) – papildomas mokinio ugdymasis, net ir nevykstant į būrelius už mokyklos ribų.

Asmenybės ugdymas

Svarbiausia – akademinių rezultatų ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių pusiausvyra.

„Šiaurės licėjuje“ siekiame mokiniams užtikrinti saugią aplinką, todėl vykdome patyčių prevenciją pagal mokyklos patvirtintą programą.

Klasėse veikianti motyvacinė sistema orientuota į komandinį darbą, bendrų tikslų siekimą.

Siekiamybių laboratorijos ugdo mokinių gebėjimus išsikelti asmeninius bei komandinius tikslus, planuoti savo laiką bei veiksmus jų siekiant.

Nuo 2018–2019 m. m. dalyvaujame socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programoje „Laikas kartu“. Ji padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką, išmokyti vaikus kelti pozityvius tikslus ir jausti įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

 

Integruotas ugdymas

Ugdymo tikslas – suvokti ir gebėti taikyti naujai įgytas žinias.

Mokykloje orientuojamasi į visapusišką vaiko ugdymą ir siekiama, kad jis ne tik gautų kuo daugiau žinių, bet ir – svarbiausia – įgytų praktinių bei socialinių įgūdžių, padedančių pritaikyti žinias kasdieniame gyvenime.

Planuojant ugdymo procesą visi mokomieji dalykai tikslingai integruojami tarpusavyje: privalomi mokomieji dalykai ir papildomas ugdymas (skaitytojų klubas, robotika ir(arba) programavimas, įdomiosios valandėlės) bei saviugda. 

 

Patirtinis mokymasis

Vaikai geriausiai išmoksta, kai patys tyrinėja, eksperimentuoja ir atranda.

„Šiaurės licėjuje“ daug dėmesio skiriama mokymuisi per patirtį – ugdymo veiklos organizuojamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į asmeninę vaikų patirtį. Ši metodika padeda sužadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti jau turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis.

Teminiai projektai sudaro mokiniams papildomas galimybes gilintis į jiems įdomias temas ir tuo pačiu ugdyti(s) bendradarbiavimo, laiko planavimo, viešo kalbėjimo kompetencijas.

 

Individualios pažangos vertinimas

Nedidelėse (iki 18 mokinių) klasėse mokytojai nuolat stebi mokymosi procesą.

Kiekvienas mokinys skatinamas ne konkuruoti su kitais, o tobulėti ir vertinti savo asmeninį progresą.

Mokytojai nuolat stebi, vertina ir skatina individualią mokinio pažangą ir teikia grįžtamąjį ryšį. Jei reikia, užduotys diferencijuojamos pagal mokinių gebėjimus.

Taikomas „Siekiamybių laboratorijos“ - mūsų mokytojos R.Jurgelevičienės sukurtas įrankis savarankiškumo, planavimo ir įsivertinimo gebėjimų ugdymui. Pasitelkdami šį metodą, mokiniai patys mokosi kelti tikslus, jų siekti ir reflektuoti.

Naudodamiesi Siekiamybių laboratorijos metodika, ugdymo procese nuolat mokomės kelti sau individualius bei komandinius - visos klasės, tikslus. Kartu mokomės jų siekti bei įsivertinti savo sėkmes ir nesėkmes. Taip ugdome mokinių savarankiškumą, atsakingą požiūrį į mokymąsi, skatiname motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų, darniai dirbti komandoje bei spręsti iškilusias problemas.

Reguliarus grįžtamasis ryšys teikiamas elektroniniame dienyne „Eduka“.

Kas pusmetį mokinio pasiekimai aptariami su šeima.

Mokėjimų tvarka

Vienkartinis STOJAMASIS

mokestis

400 Eur

 

VILNIUS

Mokestis už mokslą

550 Eur/mėn.

KAUNAS

Mokestis už mokslą

500 Eur/mėn.

Mokestis mokamas tik už mokslo metus. Per vasaros atostogas šeimų patogumui organizuojama stovykla, už ją mokama atskirai. 

 

Į mokestį įskaičiuota:

  • visos dienos ugdymas nuo 7:30 iki 18:30;
  • pirmosios užsienio kalbos mokymas;
  • visos reikalingos mokymosi priemonės;
  • stovyklos per mokinių rudens, žiemos ir pavasario atostogas.

 

Kiti mokesčiai: maitinimas, mokyklinė apranga, olimpiados, konkursai, išvykos už miesto ribų.

Nuolaidos:

  • 15 % nuolaida antram ir kitiems „Šiaurės licėjų“ lankantiems šeimos vaikams;
  • 15 % nuolaida darželio „Aukštyn kojom“ vaikams, tęsiantiems mokslą „Šiaurės licėjuje“.
 

Priėmimas

5 žingsniai ir jūsų vaikas atvers „Šiaurės licėjaus“ duris.

1

UŽSIREGISTRUOKITE į mokyklos pristatymo vakarą.

2

Vakaro metu susipažinkite su mokyklos koncepcija.

3

Užpildykite anketą apie savo vaiką.

4

Atvykite į asmeninį pokalbį ir „pasimatuokite“ mokyklą.

5

Pasirašykite sutartį.