KVIEČIAME
Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
IR PRADINES KLASES

KVIEČIAME
Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
IR PRADINES KLASES

Mes turime kryptį!

Dirbame pagal Lietuvos Pradinio ugdymo bendrąją programą, taikome Šiaurės šalių ugdymo principus ir tobuliname kompetencijas, todėl „Šiaurės licėjaus“ mokiniai pasiekia aukščiausius asmeninius rezultatus. 

 

Visos dienos mokykla

Šiuolaikiniams vaikams ir jų užimtiems tėvams

 • Nuo 8.30 iki 16.00 mokykloje vyksta ugdomosios veiklos.
 • Skambučių mokykloje nėra, todėl mokytojas pats sprendžia, kiek kuriai veiklai ar užduočiai skirti laiko, kada mokiniams pailsėti. Taip pavyksta optimaliai paskirstyti krūvį.
 • Ugdomosios veiklos – tai integruotas turinys, apimantis pagal Bendrąją pradinio ugdymo programą privalomus mokomuosius dalykus (matematiką, lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą ir kt.), skaitytojų klubą, robotiką ir(arba) programavimą, įdomiąsias valandėles ir saviugdą. 
 • Klasėje organizuojami saviugdos užsiėmimai. Mokiniams nereikia atlikti užduočių namie, jie visada gali pasikonsultuoti su mokytojais. 
 • 16.00–18.30 mokyklos partnerių siūlomos veiklos (programavimas, krepšinis, keramika, aikido ir pan.) – papildomas mokinio ugdymasis, jei neplanuojate jo leisti į būrelius už mokyklos ribų.

Asmenybės ugdymas

Svarbiausia – akademinių rezultatų ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių pusiausvyra.

Nuo 2018–2019 m. m. dalyvaujame socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programoje „Laikas kartu“. Ji padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką, išmokyti vaikus kelti pozityvius tikslus ir jausti įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Vieninteliai namų darbai „Šiaurės licėjaus“ pradinėje mokykloje – mokinio šeimai skiriamos savaitinės šios programos socialinio ir emocinio ugdymo užduotys. Atlikdami jas kartu šeimos nariai turi progą analizuoti temas, kurioms namie ne visada lieka laiko.

„Šiaurės licėjuje“ siekiame mokiniams užtikrinti saugią aplinką, todėl vykdome patyčių prevenciją pagal mokyklos patvirtintą programą. 

 

 

Integruotas ugdymas

Ugdymo turinys orientuotas į mokinio poreikius, interesus ir gebėjimus.

Mokykloje orientuojamasi į visapusišką vaiko ugdymą ir siekiama, kad jis ne tik gautų kuo daugiau žinių, bet ir – svarbiausia – įgytų praktinių bei socialinių įgūdžių, padedančių pritaikyti žinias kasdieniame gyvenime.

Planuojant ugdymo procesą visi mokomieji dalykai tikslingai integruojami tarpusavyje: privalomi mokomieji dalykai ir neformalus ugdymas (skaitytojų klubas, robotika ir(arba) programavimas, įdomiosios valandėlės) bei saviugda. 

 

Patirtinis mokymasis

Vaikai geriausiai išmoksta, kai patys tyrinėja, eksperimentuoja ir atranda.

„Šiaurės licėjuje“ daug dėmesio skiriama patirtiniam ugdymui – ugdymo veiklos organizuojamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į asmeninę vaikų patirtį. Ši metodika padeda sužadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti jau turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis.

 

Individualios pažangos vertinimas

Nedidelėse (iki 18 mokinių) klasėse mokytojai nuolat stebi mokymosi procesą.

 • Kiekvienas mokinys skatinamas ne konkuruoti su kitais, o tobulėti.
 • Nuolat stebima, vertinama ir skatinama individuali mokinio pažanga.
 • Jei reikia, užduotys diferencijuojamos pagal mokinių gebėjimus.
 • Taikomas „Siekiamybių laboratorijos“ metodas – mokiniai patys mokosi kelti tikslus, jų siekti ir reflektuoti. 
 • Reguliarus grįžtamasis ryšys teikiamas elektroniniame dienyne „Eduka“.
 • Kas pusmetį mokinio pasiekimai aptariami su šeima.

Mokėjimų tvarka

Vienkartinis STOJAMASIS mokestis

350 Eur

VILNIUS

Mokestis už mokslą

550 Eur/mėn.

KAUNAS

Mokestis už mokslą

500 Eur/mėn.

Mokestis mokamas tik už mokslo metus. Per vasaros atostogas šeimų patogumui organizuojama stovykla, už ją mokama atskirai. 

 

Į mokestį įskaičiuota:

 • visos dienos ugdymas nuo 7:30 iki 18:30;
 • pirmosios užsienio kalbos mokymas;
 • visos reikalingos mokymosi priemonės;
 • stovyklos per mokinių rudens, žiemos ir pavasario atostogas.

 

Kiti mokesčiai: maitinimas, mokyklinė apranga, olimpiados, konkursai, išvykos už miesto ribų.

Nuolaidos:

 • 15 % nuolaida antram ir kitiems „Šiaurės licėjų“ lankantiems šeimos vaikams;
 • 15 % nuolaida darželio „Aukštyn kojom“ vaikams, tęsiantiems mokslą „Šiaurės licėjuje“.
 

Priėmimas

5 žingsniai ir jūsų vaikas atvers „Šiaurės licėjaus“ duris.

1

UŽSIREGISTRUOKITE į mokyklos pristatymo vakarą.

2

Vakaro metu susipažinkite su mokyklos koncepcija.

3

Užpildykite anketą apie savo vaiką.

4

Atvykite į asmeninį pokalbį ir „pasimatuokite“ mokyklą.

5

Pasirašykite sutartį.