2020-2021 M. M.
KVIEČIAME MOKYTIS
5–7 KLASĖSE

2020-2021 M. M.
KVIEČIAME MOKYTIS
5–7 KLASĖSE

Mes turime kryptį!

„Šiaurės licėjaus“ pagrindinės mokyklos mokymo programa sudaryta remiantis Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis bei šiaurietiškomis metodikomis. Ugdymo kokybę užtikrina nuolat tobulėjantys kompetentingi pedagogai ir ugdymo vadovas, konsultantai iš Lietuvos ir Šiaurės šalių. 

Taikome Šiaurės šalių ugdymo principus ir tobuliname XXI a. mokiniui svarbias kompetencijas, todėl „Šiaurės licėjaus“ mokiniai pasiekia aukščiausius asmeninius rezultatus. 

 

Asmenybės ugdymas

Svarbiausia – akademinių rezultatų ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių pusiausvyra.

Nuo 5 klasės mokiniai dalyvauja socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“. Ji leidžia mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir lavinti įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės laikotarpį.

Integruodami socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio formavimą, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir patyčių prevenciją bei mokymąsi padedant visuomenei, skatiname harmoningą asmenybės augimą.

„Šiaurės licėjuje“ siekiame mokiniams užtikrinti saugią aplinką, todėl vykdome patyčių prevenciją pagal mokyklos patvirtintą programą.

Klasėse veikianti motyvacinė sistema orientuota į komandinį darbą, bendrų tikslų siekimą.

Individualus ugdymo(si) planas

Mokinių mokymosi stilius ir pažangos greitis skirtingi, todėl ir jų ugdymo(si) planai XXI a. turi būti individualūs.

Kiekvienas mokinys turi savo mentorių – pedagogą, kurio tikslas mokinį motyvuoti, padėti išsikelti tikslus ir jų siekti, konsultuoti individualaus plano sudarymo klausimais, stebėti daromą pažangą ir būti tiltu tarp mokyklos ir mokinio šeimos.

Metinį individualų ugdymo(si) planą sudaro:

 • integruotų dalykų moduliai;
 • privalomieji dalykai;
 • pasirenkamosios veiklos;
 • laisvosios veiklos;
 • temos trims reiškinių tyrinėjimo savaitėms;
 • konsultacijos.

Namų darbai „Šiaurės licėjaus“ mokiniams neskiriami. Juos keičiame praktine tiriamąja veikla, kuri atliekama individualaus ugdymosi laiku ir per konsultacijas.

Namų darbai „Šiaurės licėjaus“ mokiniams neskiriami. Juos keičiame praktine tiriamąja veikla, kuri atliekama individualaus ugdymosi laiku ir per konsultacijas.

 

Mokomieji dalykai – be sienų

Naujiena Lietuvoje. Patikrinta Šiaurės šalyse.

Taikydami šiaurietišką ugdymo sistemą padedame mokiniams susiformuoti platesnį požiūrį, geriau suvokti kontekstą ir visuminius reiškinius.

Remiantis Bendrosiomis ugdymo programomis sujungiamos tos dalykų temos, kurias įdomiau ir naudingiau mokytis integruotai. Pavyzdžiui, dėstydami socialinio ugdymo modulį bendradarbiauja istorijos ir geografijos dalykų mokytojai: kartografijos temą pristato geografijos mokytojas, o Didžiųjų geografinių atradimų - geografijos ir istorijos mokytojai, atsižvelgdami į dėstomo dalyko ypatumus. Taigi, vyksta ne atskiros istorijos ir geografijos pamokos, o integruotas socialinis ugdymas.

Lietuvių kalba ir literatūra bei pirmoji užsienio kalba - anglų kalba į kitas veiklas integruojamos pagal poreikį.

Tiksliųjų mokslų modulyje integruojama:
Matematika
Informacinės technologijos
Meninio ugdymo modulyje integruojama:
Dailė
Šokis
Muzika
Teatras
Gamtamokslinio ugdymo modulyje integruojama:
Biologija
Fizika
Chemija
Gamta ir žmogus
Socialinio ugdymo modulyje integruojama:
Istorija
Geografija
Socialinė ir pilietinė veikla
Atsakingos gyvensenos ugdymo modulyje integruojama:
Fizinis aktyvumas
Technologijos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai
Žmogaus sauga

Pasirenkamosios ir laisvosios veiklos

Skirtingiems mokinių polinkiams ir pomėgiams atliepti.

PASIRENKAMOSIOS VEIKLOS

 • II užsienio kalba 
  (kinų arba ispanų k.) 
 • Dorinis ugdymas 
  (Etika ir socialinis - emocinis ugdymas arba Religijotyra ir socialinis - emocinis ugdymas)

LAISVOSIOS VEIKLOS

 • Kūrybinis/kritinis mąstymas
 • Programavimas
 • Biotechnologijos
 • III užsienio kalba (švedų)
 

Reiškinių tyrinėjimo projektai

Unikali galimybė formuoti(s) visuminį požiūrį į pasaulį.

Tyrinėdami reiškinius (fenomenus) mokiniai išmoksta spręsti realiame gyvenime kylančias problemas. Padedami mentorių jie renkasi aktualias temas (pvz., klimato kaita, Europos Sąjunga), planuoja tyrimą, renkasi metodus ir gilinasi į temą.

Atliekant tyrimą geriau suvokiamos skirtingų mokomųjų dalykų sąsajos, ugdomos XXI a. aktualiausios kompetencijos: kritinis mąstymas, kūrybiškumas, tobulinami komandinio darbo ir bendravimo gebėjimai.

Baigtą projektą mokinys pasirinkta forma pristato mokyklos bendruomenei, o paskui kartu su mentoriumi įsivertina darbą.

Tiriamiesiems projektams skiriame net 3 savaites per mokslo metus.

Individualios pažangos vertinimas

„Šiaurės licėjuje“ mokiniai vertinami pagal Šiaurės šalių patirtį.

Mokinių pasiekimai vertinami pažymiais. Dalykų integracija netrukdo vertinti atskirų dalykų pasiekimų, jei nuspręstumėte tęsti mokslą kitur, pvz., užsienyje.

Individualios pažangos vertinimas –  tai pastangų vertinimas, motyvuojantis mokinius siekti pažangos nepriklausomai nuo jų gebėjimų, intelekto, ugdantis atsakomybę ir dar labiau skatinantis mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.

 

Mokėjimų tvarka

STARTINIS PAKETAS*

400 Eur

UGDYMO MOKESTIS

600 Eur/mėn. (mokamas 10 mėn. per metus)

KITI MOKESČIAI

uniforma, maitinimas

Mokiniams, tęsiantiems mokslą po pradinės „Šiaurės licėjaus“ mokyklos, taikomos nuolaidos: 

 • Startinio paketo mokesčiui – 50 % nuolaida
 • Ugdymo mokesčiui – 15 % nuolaida

*Į startinio paketo mokestį įskaičiuota: asmeninis kompiuteris visam mokymosi laikotarpiui, mokinio pažymėjimas ir ugdymo(si) medžiaga. 

Priėmimas

Tik 5 žingsniai ir jūsų vaikas atvers „Šiaurės licėjaus“ duris!

1

UŽSIREGISTRUOKITE į mokyklos pristatymo vakarą.

2

Jo metu susipažinkite su mokyklos vertybėmis ir ugdymo programa.

3

Užpildykite anketą apie savo vaiką.

4

Kartu su vaiku atvykite į motyvacinį pokalbį su mokyklos vadovu.

5

Pasirašykite sutartį.