Ugdymo struktūra
Formalus ugdymas

Mokykla vadovaujasi bendrosiomis Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuostatomis, ugdymo turinys yra paremtas gerąja Šiaurės šalių patirtimi, kur mokinys ir mokytojas yra lygiateisiai nariai, siekiantys bendrų tikslų. Naudojamasi naujausia ir šiuo metu Lietuvoje geriausia mokomąja literatūra, priemonėmis ir diegiamomis inovacijomis.

„Šiaurės licėjuje“ vyksta integruotas visos dienos ugdymas – nuo 7.30 iki 18.30 val. Mokykloje nėra skambučio, todėl ugdomosios veiklos apibrėžiamos ne laiko trukme, o moduliais. Licėjuje, remiantis Šiaurės šalių patirtimi, orientuojamasi į teminį, patyriminį mokymąsi ir dalykų integraciją. Siekiama, kad mokiniai suvoktų teorinių žinių naudą ir pritaikytų jas kasdienėse situacijose. Tokiu būdu stiprinami dalykinių žinių ir gebėjimų ryšiai su socialine bei moksleivių gyvenamąja aplinka.

Neformalus ugdymas

„Šiaurės licėjuje“ didelis dėmesys skiriamas visapusiškam vaiko ugdymuisi. Per neformaliojo ugdymo veiklas skatinamas vaikų smalsumas, domėjimasis įvairiomis sritimis (sporto, meno ir kt.) bei ugdoma ir stiprinama mokymosi visą gyvenimą kompetencija.

Vaikai dalyvaudami neformaliose veiklose ugdosi toleranciją, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti. Į tęstinio dienos ugdymo procesą įtrauktos privalomos veiklos: ankstyvojo anglų kalbos mokymosi, robotikos, muzikos  šokio. Papildomai mokykloje yra siūlomi ir kiti neformaliojo ugdymo užsiėmimai. Visos neformaliojo ugdymo veiklos yra organizuojamos mokykloje.

"Šiaurės licėjuje" yra keli privalomi būreliai (robotika, anglų kalba, šokis ir muzika), kurie yra ugdymo programos dalis. Jie padeda užtikrinanti integravimo su formalia ugdymo dalimi tęstinumą, įtvirtinti siekiamus ugdyti gebėjimus ir įgūdžius. Jų keisti ir ar rinktis nėra galimybės.

Informalus ugdymas

Formuojant vaiko asmenybę yra svarbu sudaryti sąlygas atsiskleisti jo interesams, saviraiškos poreikiams, plėtoti gabumus ir gebėjimus bei plėsti akiratį. Šiuo tikslu „Šiaurės licėjuje“ organizuojamas Skaitytojų klubas, Saviugdos užsiėmimai, Mokslinė laboratorija, vykstama į parodas, muziejus, kviečiami svečiai, eksperimentuojama ir tyrinėjama. Kiekvieną dieną Siekiamybių laboratorijoje vaikai skatinami apmąstyti ir išsikelti savo siekius, analizuoti rezultatus bei nusimatyti naujus tikslus.

Tvarkaraštis